Informujemy o planowanym zamiarze zbycia prawa użytkowania wieczystego kompleksu nieruchomości przewidzianych pod zagospodarowanie na cele związane z produkcją i usługami logistycznymi.

 

Podstawowe informacje o nieruchomościach

Lokalizacja:
Kompleks położony we wschodniej części Krakowa, w dzielnicy Nowa Huta, w odległości ok. 13 km od centrum miasta oraz ok. 6,5 km od centrum dzielnicy Nowa Huta (Plac Centralny im. Ronalda Regana). Teren ma dogodne połączenia drogowe, w tym z autostradą A4 (węzeł w odległości ok. 10 km), drogą S7 (węzeł w odległości ok. 5 km). W odległości ok. 0,5 km znajduje się pętla autobusowo-tramwajowa „Pleszów”. Dodatkowym atutem terenu jest bliskość Międzynarodowego Portu Lotniczego „Kraków Airport” (w odległości około 30 minut jazdy samochodem) oraz lotniska o ograniczonej certyfikacji w Pobiedniku Wielkim (w odległości około 30 minut jazdy samochodem), a także bocznicy kolejowej Kraków – Nowa Huta.

 

Opis i charakterystyka:
Kompleks położony jest w Krakowie, po północnej stronie ul. Igołomskiej, sąsiadujący z terenami Strefy Aktywności Gospodarczej „Nowa Huta Przyszłości” Podobszar Igołomska-Północ. Tworzy zwarty zespół nieruchomości złożony z projektowanych do wydzielenia trzech działek ewidencyjnych o łącznej projektowanej powierzchni 16,8 ha (zgodnie z załącznikiem graficznym).
Kształt kompleksu zbliżony do trapezu, niezabudowany, częściowo uzbrojony.
Dostęp do drogi publicznej (ul. Igołomskiej) będzie zapewniony poprzez sieć dróg wewnętrznych, a docelowo poprzez układ drogowy przewidziany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obszaru „Nowa Huta Przyszłości – Igołomska Północ”. Szczegółowe rozwiązania komunikacyjne, w zależności od zakresu inwestycji, wymagają uzgodnienia z zarządcą drogi. Dostępność mediów uzależniona jest od uzyskania warunków przyłączeniowych od gestorów sieci. W najbliższym otoczeniu przeważa zabudowa przemysłowo-usługowa.
Zgodnie z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Nowa Huta Przyszłości – Igołomska Północ” w Krakowie zatwierdzonego uchwałą nr LXXXVIII/2146/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 8 listopada 2017 roku (https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=92972) cały kompleks znajduje się w obszarze zabudowy przemysłowo-usługowej – P/U.1– o podstawowym przeznaczeniu pod zabudowę obiektami budowlanymi na potrzeby produkcji, przetwórstwa, rzemiosła, obiektami usługowymi (w tym centra logistyczne, inkubatory przedsiębiorczości, parki technologiczne, centra technologiczne, usługi wysokich technologii) oraz obiektami magazynowymi i składowymi. Dokładniejsze informacje na temat uwarunkowań planistycznych i infrastrukturalnych można uzyskać na stronie Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Krakowa pod adresem: https://msip.krakow.pl/, a także na podstronie Biuletynu Informacji Publicznej https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=92972.

 

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy kierować pytania na adres: nieruchomosci@knhp.com.pl lub telefonicznie: (+48) 727 432 104, 603 083 905

 

Ogłoszenie wstępne

Załącznik nr 1 wzór umowy NDA

Załącznik nr 2 wzór umowy użyczenia

Załącznik nr 3 plansza poglądowa

Załącznik nr 4 klauzula informacyjna RODO