Ogłoszenie wstępne o zamiarze zbycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych zlokalizowanych przy ul. Zaporębie w Krakowie

Lokalizacja

Kompleks dwóch działek o numerach: 47/1 i 47/4 znajduje się w jednostce ewidencyjnej Nowa Huta, obręb 35, na południe od ul. Igołomskiej [dk79], w sąsiedztwie zbiorników wodnych
w Przylasku Rusieckim. Kompleks oddalony jest o 8 km od węzła drogi ekspresowej S7 i 13 km od autostrady A4; zlokalizowany 4,5 km od pętli tramwajowej; 10 km od centrum dzielnicy Nowa Huta (Plac Centralny im. Ronalda Reagana); 17 km od Dworca Głównego PKP w Krakowie.

Opis i charakterystyka

W skład kompleksu wchodzą dwie działki ewidencyjne:

  • nr 47/1 o powierzchni 2 541 m2, w kształcie nieregularnego wieloboku,
  • nr 47/4 o powierzchni 15 352 m2, w kształcie nieregularnego wieloboku,

o płaskim ukształtowaniu terenu.

Na działce nr 47/1 występują: ruiny budynku mieszkalnego z 1900 roku oraz dwóch budynków gospodarczych. W bezpośrednim sąsiedztwie sieć wodociągowa.

Działka nr 47/4 niezabudowana, częściowo zadrzewiona, przecięta linią napowietrzną niskiego napięcia.

W otoczeniu występuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, zbiornik wodny oraz nieruchomości użytkowane rolniczo.

Dostępność mediów oraz możliwość skomunikowania z drogą publiczną należy potwierdzić u właściwego gestora/zarządcy drogi.

W otoczeniu występuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, zbiornik wodny oraz nieruchomości użytkowane rolniczo.

Kompleks działek objęty jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego – NOWA HUTA PRZYSZŁOŚCI – PRZYLASEK RUSIECKI i zlokalizowany jest w przeważającej części
w obszarze oznaczonym w planie symbolem: MN.4 – Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, o podstawowym przeznaczeniu pod zabudowę jednorodzinną.

Ponadto część działki nr 47/4 znajduje się w obszarze oznaczonym w planie symbolem KDZ.1 – Tereny dróg publicznych, o podstawowym przeznaczeniu pod drogi publiczne klasy zbiorczej.

 

Dodatkowe informacje

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy kierować pytania pod adres mailowy: nieruchomosci@knhp.com.pl lub telefonicznie: (+48) 727 432 104, 603 083 905.