Lokalizacja:

Strefa Aktywności Gospodarczej ,,Nowa Huta Przyszłości” Podobszar Igołomska – Północ znajduje się we wschodniej części Krakowa, w dzielnicy Nowa Huta, w odległości ok. 13 km od centrum miasta oraz ok. 6,5 km od centrum dzielnicy Nowa Huta (Plac Centralny im. Ronalda Regana). Teren ma dogodne połączenia drogowe, w tym z autostradą A4 (w odległości ok. 10 km), drogą S7 (w odległości ok. 5 km). W odległości ok. 0,5 km znajduje się pętla tramwajowa Kraków – Pleszów. Dodatkowym atutem terenu jest bliskość Międzynarodowego Portu Lotniczego „Kraków Airport” w odległości około 30 minut jazdy samochodem.

Opis i chrakterystyka:

W ramach Strefy Aktywności Gospodarczej ,,Nowa Huta Przyszłości” Podobszar Igołomska – Północ zostaną udostępnione dla Inwestorów następujące parcele oznaczone numerami:

 • 1. o pow. 0,2269 ha,
 • 2. o pow. 0,7092 ha,
 • 3. o pow. 0,9294 ha,
 • 4. o pow. 0,8784 ha,
 • 5. o pow. 0,8968 ha,
 • 6. o pow. 0,9820 ha,
 • 7. o pow. 0,8668 ha,
 • 8. o pow. 0,7313 ha,
 • 9. o pow. 0,8291 ha,
 • 10. o pow. 1,1276 ha,
 • 11. o pow. 0,9391 ha,
 • 12. o pow. 0,6914 ha,
 • 13. o pow. 0,8852 ha,
 • 14. o pow. 0,8809 ha,
 • 15. o pow. 0,6264 ha,
 • 16. o pow. 0,6720 ha.

Ww. działki są niezabudowane, częściowo uzbrojone. Znajdują się na nich przyłącza wodociągowe, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa oraz studnie teletechniczne.

Tereny inwestycyjne będą miały zapewniony dostęp do drogi publicznej (ul. Igołomskiej) poprzez sieć dróg wewnętrznych.

W najbliższym otoczeniu przeważa zabudowa handlowo-usługowa i przemysłowo- usługowa.

Obszar Strefy Aktywności Gospodarczej ,,Nowa Huta Przyszłości” Podobszar Igołomska – Północ, na którym znajdują się ww. działki gruntu, podlega ustaleniom obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ,,Nowa Huta Przyszłości – Igołomska Północ”, (dokładniejsze informacje o planistycznym przeznaczeniu nieruchomości można uzyskać na stronie Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Krakowa pod adresem: msip.um.krakow.pl lub za pośrednictwem poczty e-mail: nieruchomosci@knhp.com.pl).

Postępowania zmierzające do przeniesienia tytułu prawnego do nieruchomości poprzez sprzedaż lub dzierżawę będą prowadzone w oparciu o Regulamin przeprowadzania przetargów oraz rokowań na sprzedaż, dzierżawę lub najem nieruchomości przez Kraków Nowa Huta Przyszłości Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, z którym można zapoznać się pod adresem internetowym: https://knhp.com.pl/oferty-inwestycyjne/ (ostatnia podstrona).

Z warunkami udostępniania Inwestorom nieruchomości na terenie Strefy Aktywności Gospodarczej ,,Nowa Huta Przyszłości” można zapoznać się pod adresem internetowym: https://knhp.com.pl/oferty-inwestycyjne/.

Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. informuje, że umowy przenoszące/ustanawiające tytuł prawny do nieruchomości będą zawierane z wyłonionymi w drodze przetargu nabywcami po uzyskaniu przez Zarząd Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. wszystkich niezbędnych zgód korporacyjnych, zezwoleń wynikających w szczególności ze Statutu Spółki lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa, co będzie możliwe nie wcześniej niż 31 października 2023 roku.

Dodatkowe informacje.

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy kierować pytania na adres: nieruchomosci@knhp.com.pl lub telefonicznie: (+48) 727 432 104, 603 083 905.