Lokalizacja:

Strefa Aktywności Gospodarczej ,,Nowa Huta Przyszłości” podobszar Igołomska – Południe znajduje się we wschodniej części Krakowa, w dzielnicy Nowa Huta, w odległości ok. 13 km od centrum miasta oraz ok. 6 km od centrum dzielnicy Nowa Huta (Plac Centralny im. Ronalda Regana). Teren ma dogodne połączenia drogowe, w tym z autostradą A4 (w odległości ok. 10 km), drogą S7 (w odległości ok. 5 km), i bezpośrednio z drogą krajową nr 79. W odległości ok. 0,5 km znajduje się pętla tramwajowa Kraków – Pleszów. Dodatkowym atutem terenu jest bliskość Międzynarodowego Portu Lotniczego „Kraków Airport” w odległości około 30 minut jazdy samochodem.

Opis i charakterystyka:

W ramach Strefy Aktywności Gospodarczej ,,Nowa Huta Przyszłości” podobszar Igołomska – Południe zostaną udostępnione dla Inwestorów następujące parcele oznaczone numerami:

 • 1. o pow. 0,2725 ha,
 • 2. o pow. 0,1823 ha,
 • 3. o pow. 0,1524 ha,
 • 4. o pow. 0,1478 ha,
 • 5. o pow. 0,1946 ha,
 • 6+7. o pow. 0,2979 ha,
 • 9. o pow. 0,2094 ha,
 • 10. o pow. 0,2836 ha,
 • 11. o pow. 0,2413 ha,
 • 12. o pow. 0,3455 ha,
 • 13. o pow. 0,3337 ha,
 • 15. o pow. 0,34453 ha,
 • 14+16. o pow. 0,2765,
 • 17. o pow. 0,42297 ha,
 • 18. o pow. 0,3485 ha,
 • 19. o pow. 0,3079 ha,
 • 20. o pow. 0,3042 ha,
 • 21. o pow. 0,3517 ha,
 • 22. o pow. 1,96925 ha.

 

Ww. działki są niezabudowane, częściowo uzbrojone. Znajdują się na nich przyłącza wodociągowe, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa oraz studnie teletechniczne.

Na terenie Strefy Aktywności Gospodarczej ,,Nowa Huta Przyszłości” podobszar Igołomska – Południe została stworzona nowoczesna infrastruktura obejmująca sieci dróg wewnętrznych, ścieżek rowerowych, ciągów pieszych. Dodatkowo, dla zapewnienia bezpieczeństwa oraz komfortu Inwestorów, teren został odpowiednio oświetlony. Uzupełnieniem przedsięwzięcia są ogólnodostępne zielone przestrzenie wspólne, zwane „strefami wytchnienia”.

Tereny inwestycyjne będą miały zapewniony dostęp do drogi publicznej (ul. Igołomskiej) poprzez sieć dróg wewnętrznych.

W najbliższym otoczeniu przeważa zabudowa handlowo- usługowa i przemysłowo- usługowa.

Obszar Strefy Aktywności Gospodarczej ,,Nowa Huta Przyszłości” podobszar Igołomska – Południe, na którym znajdują się ww. działki gruntu, podlega ustaleniom obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obszarów ,,Branice” oraz Nowa Huta Przyszłości
– Igołomska Południe, część terenów nie podlega ustaleniom żadnego obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (dokładniejsze informacje o planistycznym przeznaczeniu nieruchomości można uzyskać na stronie Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Krakowa pod adresem: msip.um.krakow.pl, telefonicznie pod numerem tel. 603 083 905 lub za pośrednictwem poczty e-mail: nieruchomosci@knhp.com.pl).

Postępowania zmierzające do przeniesienia tytułu prawnego do nieruchomości poprzez sprzedaż lub dzierżawę będą prowadzone w oparciu o Regulamin przeprowadzania przetargów oraz rokowań na sprzedaż, dzierżawę lub najem nieruchomości przez Kraków Nowa Huta Przyszłości Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, z którym można zapoznać się pod adresem internetowym: https://knhp.com.pl/oferty-inwestycyjne/ (ostatnia podstrona).

Z warunkami udostępniania Inwestorom nieruchomości na terenie Strefy Aktywności Gospodarczej ,,Nowa Huta Przyszłości” można zapoznać się pod adresem internetowym: https://knhp.com.pl/oferty-inwestycyjne/.

Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. informuje, że umowy przenoszące/ustanawiające tytuł prawny do nieruchomości będą zawierane z wyłonionymi w drodze przetargu nabywcami po uzyskaniu przez Zarząd Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. wszystkich niezbędnych zgód korporacyjnych, zezwoleń wynikających w szczególności ze Statutu Spółki lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa, co będzie możliwe nie wcześniej niż 31 października 2023 roku.

Dodatkowe informacje.

W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy kierować pytania na adres: nieruchomosci@knhp.com.pl lub telefonicznie: (+48) 727 432 104, 603 083 905.