Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A.


Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu

Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu "Krakow Metropolitan Area for Business"

24 lipca Prezes Zarządu Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. Artur Paszko odebrał z rąk Dyrektora Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości Rafała Soleckiego umowę o dofinansowanie projektu pn.: „Krakow Metropolitan Area for Business” (KMA4Business). Projekt, którego realizacja rozpoczęła się w lutym tego roku, dofinansowany jest w ramach poddziałania 3.3.1 „Promocja gospodarcza Małopolski” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Zakłada on zintegrowaną promocję potencjału gospodarczego Małopolski, w szczególności Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego, realizowaną w formie szeroko zakrojonych bezpośrednich działań marketingowych oraz działania wizerunkowe w kraju i na arenie międzynarodowej.
Kampania wizerunkowa będzie prowadzona poprzez:
- opracowanie identyfikacji wizualnej marki gospodarczej KrOF;
- stworzenie platformy internetowej;
- wytworzenie nośników przekazu promocyjnego.
Drugi komponent – promocja bezpośrednia będzie realizowana w formie:
- organizacji misji gospodarczych wyjazdowych małopolskich przedsiębiorstw;
- organizacji prezentacji gospodarczych promujących małopolską gospodarkę w światowych centrach obsługi inwestycyjnej firm;
- organizacji konferencji/spotkań promujących małopolską gospodarkę podczas targów branżowych;
- udziału w imprezach targowo-wystawienniczych o charakterze inwestycyjnym na rynkach europejskim, azjatyckim i bliskowschodnim;
- organizacji co najmniej jednej wizyty studyjnej dla przedstawicieli firm zagranicznych;
- organizacji konferencji promującej potencjał Małopolski/KrOF.
Odbiorcami działań będą przedsiębiorstwa z sektora MŚP, środowiska gospodarcze, inwestorskie, okołobiznesowe i opiniotwórcze, w tym potencjalni inwestorzy polscy i zagraniczni.
Partnerami projektu są Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A., Gmina Miejska Kraków, Stowarzyszenie Metropolia Krakowska, Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie.
Efektem projektu będzie zintegrowanie wysiłków partnerów publicznych i organizacji okołobiznesowych na rzecz stworzenia wspólnego przekazu o atrakcyjnych i konkurencyjnych warunkach do lokowania nowych inwestycji w regionie.
Okres realizacji projektu: od 1 lutego 2019 roku do 31 stycznia 2022 roku. Łączna wartość projektu wynosi 5 587 780,00 zł, z czego wartość dofinansowania z UE wyniesie 4 479 613,00 zł.

.

.