Deklaracja dostępności strony internetowej Knhp.com.pl

Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://knhp.com.pl/.

Data publikacji strony internetowej: 2015-06-28.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-08.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • zamieszczone na stronie internetowej informacje publiczne w postaci artykułów lub załączników nie są dostępne cyfrowo w całości: zostały opublikowane przed 2018-09-23 lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A.;
  • zamieszczone na stronie internetowej informacje publiczne w postaci załączników mają formę skanów (z uwagi na charakter informacji publicznej). W części "Informacje zwrotne i dane kontaktowe" niniejszej deklaracji opisany jest alternatywny sposób dostępu.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-08.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Pan Marcin Rybski, e-mail: biuro@knhp.com.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu: + 48 12 3480155. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl .

 

Dostępność architektoniczna

Siedziba Zarządu (sekretariat) Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A., t.j. Osiedle Willowe 30, 31-902 Kraków:

Do budynku prowadzi 1 wejście od strony parkingu zlokalizowanego z tyłu budynku. Wejście znajduje się na parterze, nie prowadzą do niego schody.

Sekretariat Spółki znajduje się na 2 piętrze budynku, po lewej stronie. Prowadzą do niego schody. W budynku nie ma windy, platform przyschodowych oraz podjazdu dla wózków.

Istnieje możliwość zapewnienia komunikacji ze Spółką na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami, np. poprzez zejście pracownika Spółki do tej osoby.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma toalet dla osób z niepełnosprawnościami.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W budynku nie jest dostępny tłumacz polskiego języka migowego.

Przed budynkiem nie ma miejsc wyznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami.