Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A.

Nabór na stanowisko specjalisty ds. inwestycji w Kra­ków Nowa Huta Przy­szło­ści S.A. został zakończony.

Postępowanie na „Zaprojektowanie i wybudowanie infrastruktury rekreacyjnej w otoczeniu zbiornika nr 1 w Przylasku Rusieckim”

Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. zamieszcza informację z otwarcia ofert w postępowaniu pn.: „Zaprojektowanie i wybudowanie infrastruktury rekreacyjnej w otoczeniu zbiornika nr 1 w Przylasku Rusieckim”.

Inżynier Kontraktu przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej – Nowa Huta Przyszłości” Podobszar Igołomska – Południe

Po­stę­po­wa­nie na „Za­pro­jek­to­wa­nie i wy­bu­do­wa­nie in­fra­struk­tu­ry re­kre­acyj­nej w oto­cze­niu zbior­ni­ka nr 1 w Przy­la­sku Ru­siec­kim”

Zapytanie ofertowe na: usługę doradczą w zakresie rynku bliskowschodniego w ramach projektu Kraków Metropolitan Area for Business (RPO WM 3.3.1)

Zamawiający, Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A., zamieszcza informację o wyborze oferty w postępowaniu na usługę doradczą w zakresie rynku bliskowschodniego w ramach projektu Kraków Metropolitan Area for Business (Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020, poddziałanie 3.3.1 „Promocja gospodarcza Małopolski”).

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »