Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A.

 

 

Ogłoszneia nalezy wprowadzać w dziale "Ogłoszenia"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM


Szanowni Państwo,

Zapraszamy do udziału w DIALOGU TECHNICZNYM poprzedzającym wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia na „Opracowanie dla Spółki Planu Generalnego (Master Planu) dla projektu strategicznego Kraków - Nowa Huta Przyszłości”.

ZAŁĄCZNIKI:

1. DIALOG TECHNICZNY - OGŁOSZENIE

2. DIALOG TECHNICZNY - REGULAMIN

3. DIALOG TECHNICZNY - WNIOSEK

 

______________________________________________________________________________________________________

 

INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU DIALOGU TECHNICZNEGO

Szanowni Państwo,

Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A., na podstawie § 9 ust. 3 „Regulaminu prowadzenia dialogu technicznego poprzedzającego wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia w Kraków Nowa Huta Przyszłości Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie”, uprzejmie informuje, że Zamawiający zakończył dialog techniczny poprzedzający ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie Planu Generalnego  (Master Planu) dla projektu strategicznego „Kraków - Nowa Huta Przyszłości”.

Załączniki:

1. Informacja o zakończeniu dialogu technicznego.

2. Lista zagadnień z dialogu technicznego.

3. Protokół końcowy z dialogu techniczego.

 

Nabór na stanowisko spe­cja­li­sty ds. pu­blic re­la­tions został zakończony.

Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. informuję, że nabór na stanowisko spe­cja­li­sty ds. pu­blic re­la­tions został zakończony.

Inżynier Kontraktu przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej – Nowa Huta Przyszłości” Podobszar Igołomska – Północ

Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. zamieszcza informację o wyniku postępowania, którego przedmiotem jest pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej – Nowa Huta Przyszłości” Podobszar Igołomska – Północ

Usługa doradcza w zakresie rynków zagranicznych w ramach projektu "Krakow Metropolitan Area for Business"

Kra­ków Nowa Huta Przy­szło­ści S.A. zamieszcza informację z otwarcia ofert w po­stę­po­wa­niu, któ­re­go przed­mio­tem jest usługa doradcza w zakresie rynków zagranicznych w ramach projektu "Krakow Metropolitan Area for Business"

Zapytanie ofertowe na: wykonania usługi pn. „Zagospodarowanie terenów zieleni w otoczeniu budynku na Osiedlu Willowym 30 w Krakowie”.

Kra­ków Nowa Huta Przy­szło­ści Spół­ka Ak­cyj­na z sie­dzi­bą w Kra­ko­wie za­miesz­cza in­for­ma­cję z wy­bo­ru ofer­ty na wy­ko­na­nie usłu­gi pn. „Zagospodarowanie terenów zieleni w otoczeniu budynku na Osiedlu Willowym 30 w Krakowie”.

Organizacja delegacji pracowników Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A., w związku z realizacją projektu „Krakow Metropolitan Area for Business”

Kraków Nowa Huta Przyszłości Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie zamieszcza informację z wyboru oferty na wykonanie usługi pn. "Organizacja delegacji pracowników Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A., w związku z realizacją projektu "Krakow Metropolitan Area for Business".

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »