Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A.

Po­stę­po­wa­nie, któ­re­go przed­mio­tem jest peł­nie­nie roli In­ży­nie­ra Kon­trak­tu przy re­ali­za­cji za­da­nia in­we­sty­cyj­ne­go pn. „Bu­do­wa in­fra­struk­tu­ry re­kre­acyj­nej w oto­cze­niu zbior­ni­ka nr 1” w Przy­la­sku Ru­siec­kim

Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. zamieszcza informację z wyboru w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa infrastruktury rekreacyjnej w otoczeniu zbiornika nr 1” w Przylasku Rusieckim.

Postępowanie na „Zaprojektowanie i wybudowanie infrastruktury rekreacyjnej w otoczeniu zbiornika nr 1 w Przylasku Rusieckim”

Postępowanie, którego przedmiotem jest wykonanie badań zanieczyszczeń gruntu wraz z dokumentacją

Postępowanie, którego przedmiotem jest wykonanie badań zanieczyszczeń gruntu wraz z dokumentacją

Dostawa gadżetów promocyjnych na potrzeby promocji gospodarczej Województwa Małopolskiego, w ramach projektu „Power up your Business in Małopolska”.

Dostawa gadżetów promocyjnych na potrzeby promocji gospodarczej Województwa Małopolskiego, w ramach projektu „Power up your Business in Małopolska”.

Postępowanie, którego przedmiotem jest "Zaprojektowanie i wybudowanie infrastruktury rekreacyjnej w otoczeniu zbiornika nr 1 w Przylasku Rusieckim”.

Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. zamieszcza informację o unieważnieniu postępowania na "Zaprojektowanie i wybudowanie infrastruktury rekreacyjnej w otoczeniu zbiornika nr 1 w Przylasku Rusieckim”.

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »