Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A.

 

 

Ogłoszneia nalezy wprowadzać w dziale "Ogłoszenia"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OGŁOSZENIE O DIALOGU TECHNICZNYM


Szanowni Państwo,

Zapraszamy do udziału w DIALOGU TECHNICZNYM poprzedzającym wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia na „Opracowanie dla Spółki Planu Generalnego (Master Planu) dla projektu strategicznego Kraków - Nowa Huta Przyszłości”.

ZAŁĄCZNIKI:

1. DIALOG TECHNICZNY - OGŁOSZENIE

2. DIALOG TECHNICZNY - REGULAMIN

3. DIALOG TECHNICZNY - WNIOSEK

 

______________________________________________________________________________________________________

 

INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU DIALOGU TECHNICZNEGO

Szanowni Państwo,

Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A., na podstawie § 9 ust. 3 „Regulaminu prowadzenia dialogu technicznego poprzedzającego wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia w Kraków Nowa Huta Przyszłości Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie”, uprzejmie informuje, że Zamawiający zakończył dialog techniczny poprzedzający ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie Planu Generalnego  (Master Planu) dla projektu strategicznego „Kraków - Nowa Huta Przyszłości”.

Załączniki:

1. Informacja o zakończeniu dialogu technicznego.

2. Lista zagadnień z dialogu technicznego.

3. Protokół końcowy z dialogu techniczego.

 

Nabór na sta­no­wi­sko spe­cja­li­sty ds. za­mó­wień pu­blicz­nych w Kra­ków Nowa Huta Przy­szło­ści S.A. został zakończony.

Nabór na stanowisko specjalisty ds. inwestycji w Kra­ków Nowa Huta Przy­szło­ści S.A. został zakończony.

Postępowanie na „Zaprojektowanie i wybudowanie infrastruktury rekreacyjnej w otoczeniu zbiornika nr 1 w Przylasku Rusieckim”

Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. zamieszcza informację o wyniku postępowania pn.: „Zaprojektowanie i wybudowanie infrastruktury rekreacyjnej w otoczeniu zbiornika nr 1 w Przylasku Rusieckim”.

Inżynier Kontraktu przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej – Nowa Huta Przyszłości” Podobszar Igołomska – Południe

Po­stę­po­wa­nie na „Za­pro­jek­to­wa­nie i wy­bu­do­wa­nie in­fra­struk­tu­ry re­kre­acyj­nej w oto­cze­niu zbior­ni­ka nr 1 w Przy­la­sku Ru­siec­kim”

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »