Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A.

Dostawa gadżetów promocyjnych na potrzeby promocji gospodarczej Województwa Małopolskiego, w ramach projektu „Krakow Metropolitan Area for Business”

Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. zamieszcza informację o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę gadżetów promocyjnych na potrzeby promocji gospodarczej Województwa Małopolskiego, w ramach projektu „Krakow Metropolitan Area for Business”, nr sprawy: X.WN.1.2020

Inżynier Kontraktu przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa infrastruktury rekreacyjnej w otoczeniu zbiornika nr 1 w Przylasku Rusieckim” (nr sprawy: X.WN.2.2020)

Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. zamieszcza informację o wyniku postępowania na Inżyniera Kontraktu przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa infrastruktury rekreacyjnej w otoczeniu zbiornika nr 1 w Przylasku Rusieckim”.

Wykonanie prac projektowych i robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj” dla zadania inwestycyjnego pn. „Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej – Nowa Huta Przyszłości” Podobszar – Igołomska Południe, nr sprawy: X.WN.7.2019

Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. zamieszcza informację o unieważnieniu postępowania, którego przedmiotem jest Wykonanie prac projektowych i robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj” dla zadania inwestycyjnego pn. „Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej – Nowa Huta Przyszłości” Podobszar – Igołomska Południe.

Inżynier Kontraktu przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej – Nowa Huta Przyszłości” Podobszar Igołomska – Północ

Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. zamieszcza informację o wyniku postępowania, którego przedmiotem jest pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej – Nowa Huta Przyszłości” Podobszar Igołomska – Północ

Usługa doradcza w zakresie rynków zagranicznych w ramach projektu "Krakow Metropolitan Area for Business"

Kra­ków Nowa Huta Przy­szło­ści S.A. zamieszcza informację z otwarcia ofert w po­stę­po­wa­niu, któ­re­go przed­mio­tem jest usługa doradcza w zakresie rynków zagranicznych w ramach projektu "Krakow Metropolitan Area for Business"

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »