Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A.

Wykonanie prac projektowych i robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj” dla zadania inwestycyjnego pn. „Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej – Nowa Huta Przyszłości” Podobszar – Igołomska Południe, nr sprawy: X.WN.7.2019

Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. zamieszcza informację o unieważnieniu postępowania, którego przedmiotem jest Wykonanie prac projektowych i robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj” dla zadania inwestycyjnego pn. „Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej – Nowa Huta Przyszłości” Podobszar – Igołomska Południe.

Inżynier Kontraktu przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej – Nowa Huta Przyszłości” Podobszar Igołomska – Północ

Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. zamieszcza informację o wyniku postępowania, którego przedmiotem jest pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej – Nowa Huta Przyszłości” Podobszar Igołomska – Północ

Usługa doradcza w zakresie rynków zagranicznych w ramach projektu "Krakow Metropolitan Area for Business"

Kra­ków Nowa Huta Przy­szło­ści S.A. zamieszcza informację z otwarcia ofert w po­stę­po­wa­niu, któ­re­go przed­mio­tem jest usługa doradcza w zakresie rynków zagranicznych w ramach projektu "Krakow Metropolitan Area for Business"

Zapytanie ofertowe na: wykonania usługi pn. „Zagospodarowanie terenów zieleni w otoczeniu budynku na Osiedlu Willowym 30 w Krakowie”.

Kra­ków Nowa Huta Przy­szło­ści Spół­ka Ak­cyj­na z sie­dzi­bą w Kra­ko­wie za­miesz­cza in­for­ma­cję z wy­bo­ru ofer­ty na wy­ko­na­nie usłu­gi pn. „Zagospodarowanie terenów zieleni w otoczeniu budynku na Osiedlu Willowym 30 w Krakowie”.

Organizacja delegacji pracowników Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A., w związku z realizacją projektu „Krakow Metropolitan Area for Business”

Kraków Nowa Huta Przyszłości Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie zamieszcza informację z wyboru oferty na wykonanie usługi pn. "Organizacja delegacji pracowników Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A., w związku z realizacją projektu "Krakow Metropolitan Area for Business".

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »