Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A.

Zapytanie ofertowe na: usługę doradczą w zakresie rynku bliskowschodniego w ramach projektu Kraków Metropolitan Area for Business (RPO WM 3.3.1)

Zamawiający, Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A., zamieszcza informację o wyborze oferty w postępowaniu na usługę doradczą w zakresie rynku bliskowschodniego w ramach projektu Kraków Metropolitan Area for Business (Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020, poddziałanie 3.3.1 „Promocja gospodarcza Małopolski”).

Po­stę­po­wa­nie, któ­re­go przed­mio­tem jest organizacja delegacji pracowników Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie usługi pn. „Inżynier Kontraktu przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej – Nowa Huta Przyszłości” Podobszar Igołomska – Północ

Po­stę­po­wa­nie na „Za­pro­jek­to­wa­nie i wy­bu­do­wa­nie in­fra­struk­tu­ry re­kre­acyj­nej w oto­cze­niu zbior­ni­ka nr 1 w Przy­la­sku Ru­siec­kim”

Po­stę­po­wa­nie, któ­re­go przed­mio­tem jest peł­nie­nie roli In­ży­nie­ra Kon­trak­tu przy re­ali­za­cji za­da­nia in­we­sty­cyj­ne­go pn. „Bu­do­wa in­fra­struk­tu­ry re­kre­acyj­nej w oto­cze­niu zbior­ni­ka nr 1” w Przy­la­sku Ru­siec­kim

Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. zamieszcza informację z wyboru w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa infrastruktury rekreacyjnej w otoczeniu zbiornika nr 1” w Przylasku Rusieckim.

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »