Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A.

Postępowanie, którego przedmiotem jest opracowanie wniosku o dofinansowanie dla zadania pn. Centrum Wielkoskalowych Plenerowych Wydarzeń Kulturalnych „Błonia 2.0” w ramach działania 11.4 Rewitalizacja terenów poprzemysłowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 wraz z niezbędnymi załącznikami oraz przeniesienie praw autorskich

Wykonanie prezentacji multimedialnej prezentującej potencjał gospodarczy i inwestycyjny Województwa Małopolskiego przygotowanej z wykorzystaniem wizualizacji w postaci materiału filmowego, dla Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. z siedziba w Krakowie, w związku z realizacją projektu „Power up your Business in Małopolska”.

Wykonanie raportów analitycznych zawierających treści merytoryczne na potrzeby promocji gospodarczej Województwa Małopolskiego w ramach projektu „Power up your Business in Małopolska”.

Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. zamieszcza informację o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na wykonanie raportów analitycznych zawierających treści merytoryczne na potrzeby promocji gospodarczej Województwa Małopolskiego w ramach projektu „Power up your Business in Małopolska”.

Postępowanie na wykonanie raportów analitycznych zawierających treści merytoryczne na potrzeby promocji gospodarczej Województwa Małopolskiego w ramach projektu „Power up your Business in Małopolska”.

Postępowanie na dostawę gadżetów promocyjnych na potrzeby promocji gospodarczej Województwa Małopolskiego, w ramach projektu „Power up your Business in Małopolska".

Kra­ków Nowa Huta Przy­szło­ści Spół­ka Ak­cyj­na z sie­dzi­bą w Kra­ko­wie za­pra­sza do zło­że­nia ofer­ty na dostawę gadżetów promocyjnych na potrzeby promocji gospodarczej Województwa Małopolskiego, w ramach projektu „Power up your Business in Małopolska".

« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »