Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A.
ICT sec­tor in Kra­kow and Ma­ło­pol­ska

ICT sec­tor in Kra­kow and Ma­ło­pol­ska

„ICT sec­tor in Kra­kow and Ma­ło­pol­ska” – za­wie­ra cha­rak­te­ry­sty­kę prze­my­słu ICT w na­szym re­gio­nie. Wska­zu­je na czyn­ni­ki przy­cią­ga­ją­ce in­we­sto­rów z tego sek­to­ra do Kra­ko­wa. Zna­la­zły się w nim rów­nież pod­sta­wo­we in­for­ma­cje o po­ten­cja­le ma­ło­pol­skie­go rynku pracy. Z jego lek­tu­ry do­wie­my się rów­nież na czym po­le­ga in­no­wa­cyj­ność sek­to­ra ICT.

 

 

Labor Mar­ket and Human Re­so­ur­ces in Kra­kow and Ma­ło­pol­ska

Labor Mar­ket and Human Re­so­ur­ces in Kra­kow and Ma­ło­pol­ska

„Labor Mar­ket and Human Re­so­ur­ces in Kra­kow and Ma­ło­pol­ska” – przed­sta­wia cha­rak­te­ry­sty­kę rynku pracy w Kra­ko­wie i Ma­ło­pol­sce. Po­ka­zu­je, jak wy­glą­da i na czym po­le­ga współ­pra­ca mię­dzy uczel­nia­mi aka­de­mic­ki­mi a pra­co­daw­ca­mi. Za­wie­ra in­for­ma­cje do­ty­czą­ce wy­na­gro­dzeń oraz be­ne­fi­tów po­za­pła­co­wych. Pre­zen­tu­je rów­nież ro­dza­je kon­trak­tów za­wie­ra­nych mię­dzy pra­cow­ni­ka­mi a pra­co­daw­ca­mi.

 

 

Real Es­ta­te Mar­ket in Kra­kow and Ma­ło­pol­ska

Real Es­ta­te Mar­ket in Kra­kow and Ma­ło­pol­ska

„Real Es­ta­te Mar­ket in Kra­kow and Ma­ło­pol­ska” – pre­zen­tu­je ko­mer­cyj­ny rynek nie­ru­cho­mo­ści w wy­bra­nych mia­stach na­sze­go re­gio­nu. Przed­sta­wia, jak wy­glą­da rynek in­we­sty­cji miesz­ka­nio­wych w po­szcze­gól­nych dziel­ni­cach Kra­ko­wa, w Tar­no­wie i Nowym Sączu oraz opi­su­je dane do­ty­czą­ce rynku wtór­ne­go. Znaj­du­ją się w nim rów­nież in­for­ma­cje o ce­nach domów jed­no­ro­dzin­nych i ce­nach dzia­łek bu­dow­la­nych na ob­sza­rach pod­miej­skich.

 


Doing business in Małopolska

Doing business in Małopolska

„Doing business in Małopolska” – to raport wydany staraniem Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. w związku z prowadzonymi działaniami promocyjnymi na arenie międzynarodowej.

Raport przedstawia ogólną charakterystykę Małopolski. Prezentuje czynniki, które zachęcają do zagranicznych inwestycji w regionie. Opisuje zalety zakładania swoich przedsiębiorstw właśnie w Małopolsce. Dowiemy się z niego również jak rząd motywuje przedsiębiorców do inwestycji i jakie są korzyści inwestowania w regionie, oraz gdzie i jak zarejestrować swoją działalność.

Raport zawiera krótki opis wszystkich stref ekonomicznych, parków technologicznych, centrów wsparcia inwestora znajdujących się w tej części kraju. Prezentuje charakterystykę rynku pracy i lokalnego rynku nieruchomości. Zawiera także informacje dotyczące znajomości wśród małopolskich pracowników języków obcych, podstawowych zasad prowadzenia księgowości, funkcjonowania polskiej bankowości oraz obowiązującego w Polsce systemu bankowego. Raport zawiera także szereg przykładów firm, które dotychczas zdecydowały się zainwestować w Małopolsce.

 

« 1 2 › »