Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A.
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na oddanie w dzierżawę nieruchomości 
położonej przy ul. Igołomskiej w Krakowie zabudowanej budynkiem biurowo-magazynowym.

Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej przy ul. Igołomskiej w Krakowie zabudowanej budynkiem biurowo-magazynowym.

Kraków Nowa Huta Przyszłości Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie ogłasza przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej przy ul. Igołomskiej w Krakowie zabudowanej budynkiem biurowo-magazynowym.

Kra­ków Nowa Huta Przy­szło­ści Spół­ka Ak­cyj­na z sie­dzi­bą w Kra­ko­wie informuje o zmianie ogłoszenia o przetargu ustnym nieograniczonym na od­da­nie w dzier­ża­wę nie­ru­cho­mo­ści po­ło­żo­nej przy ul. Igo­łom­skiej w Kra­ko­wie za­bu­do­wa­nej bu­dyn­kiem biu­ro­wo-ma­ga­zy­no­wym (szczegóły w załączniku zmiana ogłoszenia - przetarg na dzierżawę).

.

.

Ogłoszenie o przetargu_dzierżawa
Załącznik nr 1 do ogłoszenia
Załącznik nr 2 do ogłoszenia
Zmiana ogłoszenia - przetarg na dzierżawę