Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A.

FUNDACJA MAŁOPOLSKA IZBA SAMORZĄDOWA została wybrana w konkursie ofert na Partnera do wspólnej realizacji projektu pod roboczą nazwą „Krakow Metropolitan Area for Business 2 (KMA4Business)”, w ramach naboru na projekty do poddziałania 3.3.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, prowadzonego przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości.

Na podstawie art. 33 ust. 2 pkt 3) Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. z 2018 r. poz. 1431) Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. informuje, że FUNDACJA MAŁOPOLSKA IZBA SAMORZĄDOWA została wybrana w konkursie ofert na Partnera do wspólnej realizacji projektu pod roboczą nazwą „Krakow Metropolitan Area for Business 2 (KMA4Business)”, w ramach naboru na projekty do poddziałania 3.3.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, prowadzonego przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości

Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. zaprasza do udziału w konkursie ofert na Partnerów do wspólnej realizacji projektu pod roboczą nazwą „Krakow Metropolitan Area for Business 2 (KMA4Business)”, w ramach naboru na projekty do poddziałania 3.3.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, prowadzonego przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości.