Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A.

Wykonanie prac projektowych i robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj” dla zadania inwestycyjnego pn. „Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej – Nowa Huta Przyszłości” Podobszar – Igołomska Południe, nr sprawy: X.WN.8.2019

Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. zamieszcza informację o unieważnieniu czynności wyboru, odrzucenia oferty oraz o ponownym wyborze postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Wykonanie prac projektowych i robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj” dla zadania inwestycyjnego pn. „Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej – Nowa Huta Przyszłości” Podobszar – Igołomska Południe

  1. Informacja unieważnieniu czynności wyboru, odrzucenia oferty i ponownym wyborze

.

.