Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A.

Wykonanie prac projektowych i robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj” dla zadania inwestycyjnego pn. „Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej – Nowa Huta Przyszłości” Podobszar – Igołomska Południe, nr sprawy: X.WN.8.2019

Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. zamieszcza informację z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Wykonanie prac projektowych i robót budowlanych w formule "zaprojektuj i wybuduj" dla zadania inwestycyjnego pn. "Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej - Nowa Huta Przyszłosci" Podobszar  - Igołomska Południe

  1. Informacja z otwarcia ofert
  2. Oświadczenie o grupie kapitałowej

.

.