Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A.

Dostawa gadżetów promocyjnych na potrzeby promocji gospodarczej Województwa Małopolskiego, w ramach projektu „Krakow Metropolitan Area for Business”

Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. zamieszcza informację z otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę gadżetów promocyjnych na potrzeby promocji gospodarczej Województwa Małopolskiego, w ramach projektu „Krakow Metropolitan Area for Business”, nr sprawy: X.WN.1.2020

  1. Załącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
  2. Informacja z otwarcia ofert

.

.