Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A.

Postępowanie, którego przedmiotem jest opracowanie: 1) Koncepcji zagospodarowania obszaru, 2) Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania pn. „Budowa infrastruktury rekreacyjnej w otoczeniu zbiornika nr 1” (projekt nr 4 wykazu projektów – Planu Rozwoju Zbiorników Wodnych. Przylasek Rusiecki) wraz z planowanymi kosztami prac projektowych oraz planowanymi kosztami robót budowlanych określonymi w PFU oraz 3) wniosku o dofinansowanie w ramach podziałania 6.3.3. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 wraz z niezbędnymi załącznikami”.

 

Informacja z wyboru 

.

.