Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A.

Ogłoszenie w sprawie świadczenia usługi pośrednictwa w zakresie rezerwacji i zakupu zagranicznych usług hotelowych na potrzeby delegacji pracownika Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. do Monachium, w związku z realizacją projektu „Power up your Business in Małopolska”

Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu „Power up your Business in Małopolska” (Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020, poddziałanie 3.3.1 „Promocja gospodarcza Małopolski”).

Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych -(j.t.) (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn.zm.), a wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 30.000 euro (art. 4 pkt. 8 ustawy).

 

 

Informacja o wyniku Postępowania:

W wyniku przeprowadzonego postępowania nie wpłynęła żadna oferta, w związku z tym Zamawiający nie mógł wybrać najkorzystniejszej oferty. 

.

.