Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A.

Inżynier Kontraktu przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej – Nowa Huta Przyszłości” Podobszar Igołomska – Północ

Kra­ków Nowa Huta Przy­szło­ści S.A. zaprasza do składania ofert w postępowaniu, którego przedmiotem jest pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej – Nowa Huta Przyszłości” Podobszar Igołomska – Północ.

  1. Informacja z otwarcia ofert
  2. Oświadczenie o grupie kapitałowej

.

.