Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A.

Inżynier Kontraktu przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej – Nowa Huta Przyszłości” Podobszar Igołomska – Północ

Kra­ków Nowa Huta Przy­szło­ści S.A. zaprasza do składania ofert w postępowaniu, którego przedmiotem jest pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej – Nowa Huta Przyszłości” Podobszar Igołomska – Północ.

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 3. Załącznik nr 1 formularz oferty
 4. Załącznik nr 2 wzór umowy
 5. Załącznik nr 3 do umowy wzór karty gwarancyjnej
 6. Załącznik nr 4 do umowy wytyczne
 7. Załącznik nr 5 do umowy umowa o poufności
 8. Załącznik nr 3 do SIWZ opis przedmiotu zamówienia
 9. Załącznik nr 4 do SIWZ oświadczenie dot. grupy kapitałowej
 10. Załącznik nr 5 do SIWZ wykaz usług
 11. Załącznik nr 6 do SIWZ wykaz osób
 12. Załącznik nr 7 do SIWZ JEDZ XML
 13. Załącznik nr 8 do SIWZ oświadczenie podatki
 14. Załącznik nr 9 do SIWZ oświadczenie dot. ubiegania się o zamówienia publiczne
 15. Załącznik nr 10 do SIWZ wykaz prac podwykonawców
 16. Załącznik nr 11 klucz publiczny
 17. Załącznik nr 12 do SIWZ JEDZ.pdf

.

.