Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A.

Wykonanie prac projektowych i robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj” dla zadania inwestycyjnego pn. „Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej – Nowa Huta Przyszłości” Podobszar – Igołomska Południe, nr sprawy: X.WN.7.2019

Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. zaprasza do składania ofert w postępowaniu, którego przedmiotem jest Wykonanie prac projektowych i robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj” dla zadania inwestycyjnego pn. „Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej – Nowa Huta Przyszłości” Podobszar – Igołomska Południe.

 1. 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 3. 3. Załącznik nr 1 formularz oferty
 4. 4. Załącznik nr 2 wzór umowy
 5. 5. Załączniki nr 1, 2, 3 do umowy
 6. 6. Załącznik nr 7 do wzoru umowy oświadczenie
 7. 7. Załącznik nr 8 do wzoru umowy oświadczenie
 8. 8. Załącznik nr 9 do wzoru umowy oświadczenie
 9. 9. Załącznik nr 10 do wzoru umowy karta gwarancyjna
 10. 10. Załącznik nr 11 do wzoru umowy umowa o poufności
 11. 11. Załącznik nr 3 do SIWZ program funkcjonalno użytkowy
 12. 12. Załącznik nr 4 do SIWZ Errata
 13. 13. Załącznik nr 5 do SIWZ oświadczenie o grupie kapitałowej
 14. 14. Załącznik nr 6 do SIWZ wykaz wykonanych robót
 15. 15. Załącznik nr 7 do SIWZ wykaz osób
 16. 16. Załącznik nr 8 do SIWZ plik JEDZ.xml
 17. 17.Załącznik nr 9 do SIWZ oświadczenie
 18. 18. Załącznik nr 10 do SIWZ oświadczenie dot. ubiegania się o zamówienie publiczne
 19. 19. Załącznik nr 11 do SIWZ identyfikator i klucz publiczny
 20. 20. Załącznik nr 12 do SIWZ JEDZ.doc
 21. 21. Załącznik nr 13 SIWZ tabela cen ryczałtowych
 22. 22. Załącznik nr 14 do SIWZ wykaz prac powierzonych
 23. Wyjaśnienia

.

.