Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A.

Zapytanie ofertowe na: wykonania usługi pn. „Zagospodarowanie terenów zieleni w otoczeniu budynku na Osiedlu Willowym 30 w Krakowie”.

Kra­ków Nowa Huta Przy­szło­ści S.A. za­pra­sza do skła­da­nia ofert w zapytaniu ofertowym na wy­ko­na­nie usłu­gi pn. „Zagospodarowanie terenów zieleni w otoczeniu budynku na Osiedlu Willowym 30 w Krakowie”.

Organizacja delegacji pracowników Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A., w związku z realizacją projektu „Krakow Metropolitan Area for Business”

Postępowanie na „Zaprojektowanie i wybudowanie infrastruktury rekreacyjnej w otoczeniu zbiornika nr 1 w Przylasku Rusieckim”

Inżynier Kontraktu przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej – Nowa Huta Przyszłości” Podobszar Igołomska – Południe

Po­stę­po­wa­nie na „Za­pro­jek­to­wa­nie i wy­bu­do­wa­nie in­fra­struk­tu­ry re­kre­acyj­nej w oto­cze­niu zbior­ni­ka nr 1 w Przy­la­sku Ru­siec­kim”

« ‹ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »