Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A.


"Kraków Nowa Huta Przyszłości"

 

Kluczowy w przypadku obszaru objętego projektem „Kraków Nowa Huta Przyszłości" jest jego poprzemysłowy charakter. Wynikają z tego problemy dotyczące m.in. degradacji terenów, skażenia środowiska, chaosu urbanistycznego, niewystarczających powiązań komunikacyjnych z pozostałymi częściami miasta. W Nowej Hucie trzeba więc wprowadzić zmiany, które będą miały wielopoziomowy charakter.


W pierwszej kolejności należy dokonać restrukturyzacji i rewitalizacji omawianego obszaru. Nieodzowna jest współpraca z kombinatem ArcelorMittal Poland, która pozwoli ograniczyć do minimum skutki negatywnego oddziaływania zakładu przemysłowego na otoczenie.

Projekt strategiczny "Kraków Nowa Huta Przyszłości" wpłynie na funkcjonowanie całego regionu, będzie również oddziaływał ponadregionalnie.

Zamierzenia inwestycyjne

Projekt strategiczny "Kraków Nowa Huta Przyszłości" zakłada realizację czterech odrębnych zadań inwestycyjnych:

 • Park Naukowo-Technologiczny "Branice",
 • Centrum Logistyczno – Przemysłowe "Ruszcza" ,
 • Centrum Wielkoskalowych Plenerowych Wydarzeń Kulturalnych "Błonia 2.0",
 • Centrum Rekreacji i Wypoczynku "Przylasek Rusiecki".

Założenia koncepcyjne projektu opierają się na wzajemnej synergii tych obszarów i zamierzeń inwestycyjnych.
Ich tereny połączy Szlak Nowej Huty Przyszłości. Będzie to element spinający poszczególne obszary nie tylko poprzez powiązania przestrzenne, ale również ideowo. Szlak będzie miał charakter ciągu pieszego i rowerowego oraz ścieżki edukacyjnej i promocyjnej poświęconej innowacji, ekologii, historii i kulturze Nowej Huty.

Czym będzie "Kraków Nowa Huta Przyszłości"?

 • Miejscem atrakcyjnym dla inwestorów i lokalnych przedsiębiorców.
 • Centrum innowacji i nowoczesnych technologii.
 • Centrum biznesowym.
 • Kolebką kreatywności i designu.
 • Miejscem proekologicznym i przyjaznym każdemu użytkownikowi.
 • Miejscem, w którym historia będzie inspiracją do dalszego rozwoju.

Potencjał i perspektywy

Realizację projektu "Kraków Nowa Huta Przyszłości" w znacznym stopniu ułatwiają następujące czynniki:

 • kompleksowość i zakres przedsięwzięcia,
 • korzystne położenie terenów,
 • duże zainteresowanie inwestorów tego rodzaju projektami,
 • pozytywny klimat inwestycyjny Krakowa i Małopolski.

Efektem realizacji projektu będzie zapewnienie nowych miejsc pracy, a także rozwój małej i średniej przedsiębiorczości.

Materiał z zasobów Urzędu Miasta Krakowa.