Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A.
Life science and chemical industry in Małopolska

Life science and chemical industry in Małopolska

W raporcie „Life science and chemical industry in Małopolska” przeczytamy o najważniejszych przedsięwzięciach związanych z tym sektorem w regionie. Dowiemy się co charakteryzuje przedsiębiorstwa i gdzie znajdują się kluczowe firmy i instytucje zajmujące się dziedzinami wiedzy koncentrującymi się na żywych organizmach. Do grupy life science możemy zaliczyć biologię, biotechnologię, genomikę, proteomikę, farmację, biomedycynę czy bioinformatykę.

W raporcie znajdziemy również informacje na temat przemysłu chemicznego w naszym regionie. Przeczytamy co charakteryzuje ten sektor i dowiemy się jak wygląda struktura zatrudnienia.

Startup and creative industry in Małopolska

Startup and creative industry in Małopolska

Startup and creative industry in Małopolska” –  w tym raporcie znajdziemy informacje na temat startupów i szeroko rozumianego przemysłu kreatywnego. Przeczytamy m.in. co charakteryzuje te sektory, jak kształtują się wynagrodzenia pracowników, a także gdzie znajdują się główne centra tych branż.

Characteristics of the industry in Małopolska (part I)

Characteristics of the industry in Małopolska (part I)

Characteristics of the industry in Małopolska (part I)” – przedstawia charakterystykę branży spożywczej na terenie Małopolski. Znajdziemy w nim również informacje na temat przemysłu rolniczego i drzewnego. W raporcie przeczytamy także o sektorze wydobywczym i budownictwie.

Characteristics of the industry in Małopolska (part II)

Characteristics of the industry in Małopolska (part II)

Characteristics of the industry in Małopolska (part II)” – w tym raporcie znajdziemy informacje na temat czterech przemysłów – metalowego, maszynowego, motoryzacyjnego i elektrotechnicznego. Poznamy ich charakterystykę, liczbę zatrudnionych osób oraz poznamy ich główne centra mieszczące się na terenie Małopolski.

Mo­dern Bu­si­ness and R&D Se­rvi­ces in  Kra­kow and Ma­ło­pol­ska

Mo­dern Bu­si­ness and R&D Se­rvi­ces in Kra­kow and Ma­ło­pol­ska

„Mo­dern Bu­si­ness and R&D Se­rvi­ces in  Kra­kow and Ma­ło­pol­ska” – przed­sta­wia cha­rak­te­ry­sty­kę eko­no­micz­no-spo­łecz­ną Kra­ko­wa i Ma­ło­pol­ski. Znaj­dzie­my w nim rów­nież in­for­ma­cje do­ty­czą­ce czyn­ni­ków, które skła­nia­ją do in­we­sto­wa­nia
za­rów­no w re­gio­nie, jak i jego sto­li­cy. Z jego lek­tu­ry do­wie­my się także czym cha­rak­te­ry­zu­je się kra­kow­ski sek­tor usług dla biz­ne­su i jak wy­glą­da pro­fil pra­cow­ni­ka no­wo­cze­sne­go cen­trum biz­ne­su.

« ‹ 1 2 »