De­kla­ra­cja do­stęp­no­ści stro­ny in­ter­ne­to­wej Knhp.​com.​pl

Kra­ków Nowa Huta Przy­szło­ści S.A. zo­bo­wią­zu­je się za­pew­nić do­stęp­ność swo­jej stro­ny in­ter­ne­to­wej zgod­nie z prze­pi­sa­mi usta­wy z dnia 4 kwiet­nia 2019 r. o do­stęp­no­ści cy­fro­wej stron in­ter­ne­to­wych i apli­ka­cji mo­bil­nych pod­mio­tów pu­blicz­nych. Oświad­cze­nie w spra­wie do­stęp­no­ści ma za­sto­so­wa­nie do stro­ny in­ter­ne­to­wej https://​knhp.​com.​pl/.

 

Data pu­bli­ka­cji stro­ny in­ter­ne­to­wej: 2015-06-28.

 

Data ostat­niej istot­nej ak­tu­ali­za­cji: 2020-09-08.

 

Stro­na in­ter­ne­to­wa jest czę­ścio­wo zgod­na z usta­wą z dnia 4 kwiet­nia 2019 r. o do­stęp­no­ści cy­fro­wej stron in­ter­ne­to­wych i apli­ka­cji mo­bil­nych pod­mio­tów pu­blicz­nych z po­wo­du nie­zgod­no­ści lub wy­łą­czeń wy­mie­nio­nych po­ni­żej:

  • za­miesz­czo­ne na stro­nie in­ter­ne­to­wej in­for­ma­cje pu­blicz­ne w po­sta­ci ar­ty­ku­łów lub za­łącz­ni­ków nie są do­stęp­ne cy­fro­wo w ca­ło­ści: zo­sta­ły opu­bli­ko­wa­ne przed 2018-09-23 lub nie są wy­ko­rzy­sty­wa­ne do re­ali­za­cji bie­żą­cych zadań Kra­ków Nowa Huta Przy­szło­ści S.A.;
  • za­miesz­czo­ne na stro­nie in­ter­ne­to­wej in­for­ma­cje pu­blicz­ne w po­sta­ci za­łącz­ni­ków mają formę ska­nów (z uwagi na cha­rak­ter in­for­ma­cji pu­blicz­nej). W czę­ści „In­for­ma­cje zwrot­ne i dane kon­tak­to­we” ni­niej­szej de­kla­ra­cji opi­sa­ny jest al­ter­na­tyw­ny spo­sób do­stę­pu.

De­kla­ra­cję spo­rzą­dzo­no dnia: 2020-09-08.

 

De­kla­ra­cja zo­sta­ła ostat­nio pod­da­na prze­glą­do­wi dnia: 2023-01-13.

 

Każdy ma prawo do wy­stą­pie­nia z żą­da­niem za­pew­nie­nia do­stęp­no­ści cy­fro­wej stro­ny in­ter­ne­to­wej, apli­ka­cji mo­bil­nej lub ja­kie­goś ich ele­men­tu. Można także za­żą­dać udo­stęp­nie­nia in­for­ma­cji za po­mo­cą al­ter­na­tyw­ne­go spo­so­bu do­stę­pu, na przy­kład przez od­czy­ta­nie nie­do­stęp­ne­go cy­fro­wo do­ku­men­tu, opi­sa­nie za­war­to­ści filmu bez au­dio­de­skryp­cji itp. Żą­da­nie po­win­no za­wie­rać dane osoby zgła­sza­ją­cej żą­da­nie, wska­za­nie, o którą stro­nę in­ter­ne­to­wą lub apli­ka­cję mo­bil­ną cho­dzi oraz spo­sób kon­tak­tu. Je­że­li osoba żą­da­ją­ca zgła­sza po­trze­bę otrzy­ma­nia in­for­ma­cji za po­mo­cą al­ter­na­tyw­ne­go spo­so­bu do­stę­pu, po­win­na także okre­ślić do­god­ny dla niej spo­sób przed­sta­wie­nia tej in­for­ma­cji.

 

Pod­miot pu­blicz­ny po­wi­nien zre­ali­zo­wać żą­da­nie nie­zwłocz­nie, nie póź­niej niż w ciągu 7 dni od dnia wy­stą­pie­nia z żą­da­niem. Je­że­li do­trzy­ma­nie tego ter­mi­nu nie jest moż­li­we, pod­miot pu­blicz­ny nie­zwłocz­nie in­for­mu­je o tym wno­szą­ce­go żą­da­nie, kiedy re­ali­za­cja żą­da­nia bę­dzie moż­li­wa, przy czym ter­min ten nie może być dłuż­szy niż 2 mie­sią­ce od dnia wy­stą­pie­nia z żą­da­niem. Je­że­li za­pew­nie­nie do­stęp­no­ści cy­fro­wej nie jest moż­li­we, pod­miot pu­blicz­ny może za­pro­po­no­wać al­ter­na­tyw­ny spo­sób do­stę­pu do in­for­ma­cji.

 

W przy­pad­ku, gdy pod­miot pu­blicz­ny od­mó­wi re­ali­za­cji żą­da­nia za­pew­nie­nia do­stęp­no­ści lub al­ter­na­tyw­ne­go spo­so­bu do­stę­pu do in­for­ma­cji, wno­szą­cy żą­da­nie możne zło­żyć skar­gę w spra­wie za­pew­nia­na do­stęp­no­ści cy­fro­wej stro­ny in­ter­ne­to­wej, apli­ka­cji mo­bil­nej lub ele­men­tu stro­ny in­ter­ne­to­wej, lub apli­ka­cji mo­bil­nej.

 

Po wy­czer­pa­niu wska­za­nej wyżej pro­ce­du­ry można także zło­żyć wnio­sek do Rzecz­ni­ka Praw Oby­wa­tel­skich: www.​rpo.​gov.​pl .

 

 

Do­stęp­ność ar­chi­tek­to­nicz­na

 

Sie­dzi­ba Za­rzą­du (se­kre­ta­riat) Kra­ków Nowa Huta Przy­szło­ści S.A., t.j. Osie­dle Wil­lo­we 30, 31-902 Kra­ków:

 

Do bu­dyn­ku pro­wa­dzi 1 wej­ście od stro­ny par­kin­gu zlo­ka­li­zo­wa­ne­go z tyłu bu­dyn­ku. Wej­ście znaj­du­je się na par­te­rze, nie pro­wa­dzą do niego scho­dy.

 

Se­kre­ta­riat Spół­ki znaj­du­je się na 2 pię­trze bu­dyn­ku, po lewej stro­nie. Pro­wa­dzą do niego scho­dy. W bu­dyn­ku nie ma windy, plat­form przy­scho­do­wych oraz pod­jaz­du dla wóz­ków.

 

Ist­nie­je moż­li­wość za­pew­nie­nia ko­mu­ni­ka­cji ze Spół­ką na wnio­sek osoby ze szcze­gól­ny­mi po­trze­ba­mi, np. po­przez zej­ście pra­cow­ni­ka Spół­ki do tej osoby.

 

Do bu­dyn­ku można wejść z psem asy­stu­ją­cym i psem prze­wod­ni­kiem.

 

W bu­dyn­ku nie ma to­a­let dla osób z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi.

 

W bu­dyn­ku nie ma pętli in­duk­cyj­nych.

 

W bu­dyn­ku nie ma ozna­czeń w al­fa­be­cie Bra­il­le’a ani ozna­czeń kon­tra­sto­wych lub w druku po­więk­szo­nym dla osób nie­wi­do­mych i sła­bo­wi­dzą­cych.

 

W bu­dyn­ku nie jest do­stęp­ny tłu­macz pol­skie­go ję­zy­ka mi­go­we­go.

 

Przed bu­dyn­kiem nie ma miejsc wy­zna­czo­nych dla osób z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi.

Skip to content