In­for­ma­cja w ETR

In­for­ma­cja o za­kre­sie dzia­łal­no­ści Kra­ków Nowa Huta Przy­szło­ści S.A. w tek­ście ła­twym do czy­ta­nia (ETR) oraz w Pol­skim Ję­zy­ku Mi­go­wym (PJM)

 

In­for­ma­cje pod­sta­wo­we:

 

Kra­ków Nowa Huta Przy­szło­ści Spół­ka Ak­cyj­na z sie­dzi­bą w Kra­ko­wie.

 

Za­ło­ży­cie­la­mi i ak­cjo­na­riu­sza­mi (czyli wła­ści­cie­la­mi) Spół­ki są Gmina Miej­ska Kra­ków oraz Wo­je­wódz­two Ma­ło­pol­skie.

 

 

Sie­dzi­ba Spół­ki:

 

Sie­dzi­ba Spół­ki znaj­du­je się na Osie­dlu Wil­lo­wym 30 w Kra­ko­wie.

 

 

Wła­dze Spół­ki:

 

Pre­ze­sem Za­rzą­du Spół­ki jest Artur Pasz­ko.

 

Wi­ce­pre­ze­sem Za­rzą­du Spół­ki jest Jakub Szy­mań­ski.

 

 

Czym zaj­mu­je się Kra­ków Nowa Huta Przy­szło­ści S.A.?

 

Celem Spół­ki jest re­ali­za­cja pro­jek­tu „Kra­ków – Nowa Huta Przy­szło­ści”.

 

Zo­stał on po­dzie­lo­ny na kilka mniej­szych zadań: park na­uko­wo-tech­no­lo­gicz­ny, cen­trum lo­gi­stycz­ne, miej­sce do or­ga­ni­za­cji im­prez ple­ne­ro­wych, cen­trum re­kre­acji z ką­pie­li­skiem i skan­se­nem.

 

W 2021 roku otwar­to pierw­szą część te­re­nu wy­po­czyn­ko­we­go w Przy­la­sku Ru­siec­kim.

 

Celem Spół­ki jest także pro­mo­cja Ma­ło­pol­ski, w tym jego sto­li­cy, mia­sta Kra­ków, a w szcze­gól­no­ści dziel­ni­cy Nowa Huta. Zaj­mu­je­my się też po­szu­ki­wa­niem in­we­sto­rów, za­rzą­dza­niem nie­ru­cho­mo­ścia­mi, przy­go­to­wa­niem i re­ali­za­cją zadań in­we­sty­cyj­nych, a także zdo­by­wa­niem wspar­cia fi­nan­so­we­go.

 

Efek­tem na­szej pracy ma być stwo­rze­nie no­wych miejsc pracy i od­no­wa wschod­niej czę­ści Nowej Huty.

 

 

Do­stęp­ność ar­chi­tek­to­nicz­na:

 

Sie­dzi­ba Za­rzą­du (se­kre­ta­riat) Kra­ków Nowa Huta Przy­szło­ści S.A., tj. Osie­dle Wil­lo­we 30, 31-902 Kra­ków:

 

Do bu­dyn­ku pro­wa­dzi jedno wej­ście od stro­ny par­kin­gu zlo­ka­li­zo­wa­ne­go z tyłu bu­dyn­ku. Wej­ście znaj­du­je się na par­te­rze, nie pro­wa­dzą do niego scho­dy.

 

Se­kre­ta­riat Spół­ki znaj­du­je się na 2 pię­trze bu­dyn­ku, po lewej stro­nie. Pro­wa­dzą do niego scho­dy. W bu­dyn­ku nie ma windy, plat­form przy­scho­do­wych ani pod­jaz­du dla wóz­ków.

 

Ist­nie­je moż­li­wość za­pew­nie­nia ko­mu­ni­ka­cji ze Spół­ką na wnio­sek osoby ze szcze­gól­ny­mi po­trze­ba­mi, np. po­przez zej­ście pra­cow­ni­ka Spół­ki do tej osoby.

 

Do bu­dyn­ku można wejść z psem asy­stu­ją­cym i psem prze­wod­ni­kiem.

 

W bu­dyn­ku nie ma to­a­let dla osób z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi.

 

W bu­dyn­ku nie ma pętli in­duk­cyj­nych.

 

W bu­dyn­ku nie ma ozna­czeń w al­fa­be­cie Bra­il­le’a ani ozna­czeń kon­tra­sto­wych lub w druku po­więk­szo­nym dla osób nie­wi­do­mych i sła­bo­wi­dzą­cych.

 

W bu­dyn­ku nie jest do­stęp­ny tłu­macz ję­zy­ka mi­go­we­go.

 

Przed bu­dyn­kiem nie ma miejsc par­kin­go­wych wy­zna­czo­nych dla osób z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi.

 

 

De­kla­ra­cja do­stęp­no­ści stro­ny in­ter­ne­to­wej knhp.​com.​pl znaj­du­je się w za­kład­ce De­kla­ra­cja do­stęp­no­ści.

 

 

Kon­takt z Kra­ków Nowa Huta Przy­szło­ści S.A.:

 

Można na­pi­sać pismo i wy­słać pocz­tą na adres: Kra­ków Nowa Huta Przy­szło­ści S.A., Osie­dle Wil­lo­we 30, 31-902 Kra­ków.

 

Można od­wie­dzić Spół­kę oso­bi­ście: Kra­ków Nowa Huta Przy­szło­ści S.A., Osie­dle Wil­lo­we 30, 31-902 Kra­ków.

 

Można za­dzwo­nić lub na­pi­sać SMS wy­bie­ra­jąc numer: +48 727 432 104.

 

Można wy­słać wia­do­mość e-mail na adres: biuro@​knhp.​com.​pl.

 

Osoby głu­che i sła­bo­sły­szą­ce mogą kon­tak­to­wać się po­przez SMS lub e-mail.

 

W razie po­trze­by tłu­ma­cze­nia na PJM, pro­si­my o wcze­śniej­sze zgło­sze­nie.

 

 

Kon­takt do Ko­or­dy­na­to­ra ds. do­stęp­no­ści:

 

Można kon­tak­to­wać się za po­śred­nic­twem te­le­fo­nu lub e-mail.

 

Osobą kon­tak­to­wą jest pan Mar­cin Ryb­ski, tel. +48 727 432 104, e-mail: biuro@​knhp.​com.​pl

 

Tą samą drogą można skła­dać wnio­ski o udo­stęp­nie­nie in­for­ma­cji nie­do­stęp­nej oraz skła­dać żą­da­nia za­pew­nie­nia do­stęp­no­ści – wnio­ski o za­pew­nie­nie do­stęp­no­ści.

 

Wnio­sek o za­pew­nie­nie do­stęp­no­ści po­wi­nien za­wie­rać:

 

1) dane kon­tak­to­we wnio­sko­daw­cy;

 

2) wska­za­nie ba­rie­ry utrud­nia­ją­cej lub unie­moż­li­wia­ją­cej do­stęp­ność w za­kre­sie ar­chi­tek­to­nicz­nym lub in­for­ma­cyj­no-ko­mu­ni­ka­cyj­nym;

 

3) wska­za­nie spo­so­bu kon­tak­tu z wnio­sko­daw­cą;

 

4) wska­za­nie pre­fe­ro­wa­ne­go spo­so­bu za­pew­nie­nia do­stęp­no­ści.

 

W przy­pad­ku, gdy pod­miot pu­blicz­ny nie za­pew­ni wnio­sko­daw­cy do­stęp­no­ści na za­sa­dach okre­ślo­nych w Usta­wie z dnia 19 lipca 2019 roku o za­pew­nia­niu do­stęp­no­ści oso­bom ze szcze­gól­ny­mi po­trze­ba­mi (Dz.U. 2019 poz. 1696 ze zm.), może on zło­żyć skar­gę do Pre­ze­sa Za­rzą­du PFRON.

 

 

Skip to content