Projekty UE

Krakow Metropolitan Area for Business 2

(KMA4Business)

Projekt ukierunkowany jest na rozwój i wzmocnienie małopolskiech firm z sektora mikro i MŚP.

Dzięku kompleksowym i wielokierunkowym działaniom w zakresie promocji gospodarczej Małopolski, w szczególności Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego (KrOF) możliwe będzie dotarcie z ofertą gospodarczą do grona odbiorców w krajowym i międzynarodowym środowisku biznesowym.

Cele projektu:

Kontynuacja projektu Kraków Metropolitan Area for Business ma w założeniu wpływać na dwa istotne pola gospodarki regionalnej:

– wzrost internacjonalizacji przedsiębiorstw z sektora MŚP (dostęp do informacji o rynkach i trendach, działania promocyjne);

– utrzymanie dynamiki napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Małopolski (promocja oferty gospodarczej KrOF na rynkach zagranicznych poprzez udział w targach).

Do głównych zadań przewidzianych w harmonogramie projektu należą:

– prezentacja potencjału gospodarczego podczas targów o charakterze inwestycyjnym w Europie,

– prezentacja potencjału gospodarczego regionu podczas międzynarodowych wydarzeń targowych związanych z małopolskimi inteligentnymi specjalizacjami na rynku europejskim, azjatyckim i amerykańskim,

– opracowanie i dystrybucja analiz wybranych rynków zagranicznych.

Realizacja ww. działań wsparta będzie kampanią informacyjno-promocyjną w mediach internetowych i tradycyjnych oraz działaniami z zakresu public relations.

Efektem projektu będzie zintegrowanie wysiłków partnerów na rzecz stworzenia wspólnego przekazu na zewnątrz o atrakcyjnych i konkurencyjnych warunkach do lokowania się nowych inwestorów w Małopolsce/KrOF i wzmacniania wizerunku tego regionu jako dobrej lokalizacji dla inwestycji

Partnerzy projektu: Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. i Fundacja Małopolska Izba Samorządowa.

Okres realizacji projektu: styczeń 2022 – czerwiec 2023

Wartość projektu: 1 662 260,00 zł

Wkład funduszy europejskich: 1 412 921,00 zł

Źródło finansowania: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 3 „Przedsiębiorcza Małopolska”, Działanie 3.3 „Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki”, Poddziałanie 3.3.1 „Promocja gospodarcza Małopolski”.

Zapoznaj się z aktualnymi działaniami projektu KMA4Business.

Strefa Aktywności Gospodarczej „Nowa Huta Przyszłości”

Strefa Aktywności Gospodarczej (SAG) to jeden z ważniejszych komponentów projektu strategicznego „Kraków – Nowa Huta Przyszłości”. Obejmuje ona niemal 40. hektarowy obszar zlokalizowany na terenach poprzemysłowych. Jego dużą zaletą jest dostępność komunikacyjna – położenie w bezpośrednim sąsiedztwie drogi krajowej nr 79, bliskość drogi ekspresowej S7 oraz autostrady A4, a także sąsiedztwo infrastruktury kolejowej

Przedsięwzięcie jest odpowiedzią na zapotrzebowanie na tereny inwestycyjne przeznaczone pod działalność przemysłową na obszarze Krakowa. Projekt pozwoli „odzyskać” dla miasta prawie 33 hektary niewykorzystywanych terenów poprzemysłowych, które będą służyły rozwojowi firm głównie z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Będzie to przestrzeń dostępna dla podmiotów z różnych branż ze szczególnym uwzględnieniem Inteligentnych Specjalizacji Województwa Małopolskiego (w tym: chemia, technologie IT, biotechnologia, energia zrównoważona, produkcja metali, elektronika, przemysły kreatywne i czasu wolnego). Korzystne warunki do prowadzenia działalności i inwestowania znajdą tam przedsiębiorcy zarówno z kraju, jak i z zagranicy. Zakłada się zlokalizowanie na tym obszarze około 40 nowych inwestycji, co wpłynie także na powstanie nowych miejsc pracy. Dzięki takiemu podejściu działalność nowej Strefy wpisze się w realizację strategicznych celów nie tylko Krakowa, ale także całej Małopolski.

Osią projektu jest przebudowywana obecnie ulica Igołomska, a leżący po jej obu stronach teren został podzielony na trzy podobszary. Największy z nich – Igołomska Północ ma powierzchnię ponad 17 hektarów, zaś Igołomska Południe to niemal 16 hektarów.

Całkowity koszt inwestycji pn. „Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej – Nowa Huta Przyszłości” to prawie 93 mln zł, z czego niemal 59 mln zł stanowić będzie dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 3.1 Strefy Aktywności Gospodarczej, Poddziałanie 3.1.1. Strefy Aktywności Gospodarczej – ZIT, dla którego Instytucją Pośredniczącą jest Stowarzyszenie Metropolia Krakowska.

Projekt w liczbach:

  • Koszty całkowite: 92 214 250,43 zł
  • Dofinansowanie ze środków Funduszy Europejskich: 59 330 547,71 zł
  • Wkład własny Spółki: 32 883 702,72 zł
  • Powierzchnia przygotowanych terenów inwestycyjnych: 32,48 ha

Krakow Metropolitan Area for Business

Projekt obejmuje zintegrowaną promocję gospodarczą potencjału gospodarczego Małopolski, w szczególności Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego (KrOF), realizowaną w formie szeroko zakrojonej kampanii wizerunkowej oraz bezpośredniej promocji potencjału gospodarczego regionu/KrOF w kraju i na arenie międzynarodowej.

Cele projektu:

Projekt KMA4Business ma w założeniu wpływać na dwa istotne pola gospodarki regionalnej:

– wzrost internacjonalizacji przedsiębiorstw z sektora MŚP (misje gospodarcze, dostęp do informacji o rynkach i trendach, działania promocyjne);

– utrzymanie dynamiki napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do Małopolski (promocja oferty gospodarczej KrOF na rynkach zagranicznych poprzez udział w targach, prezentacjach, konferencjach). Jednocześnie ma poprawić się struktura tych przedsięwzięć, tj. zróżnicowanie i wzmocnienie ekspansji zagranicznej małopolskich MŚP oraz pozyskiwanie inwestycji o wysokiej wartości dodanej, lokowanych na obszarze KrOF, ale wpływających jednocześnie na rozwój pozostałej części regionu.

Założenia projektu koncentrują się wokół zainteresowania polskich i zagranicznych firm inwestycjami w regionie i pobudzenia eksportu produktów oraz usług.

Kampania wizerunkowa będzie prowadzona poprzez:

– opracowanie identyfikacji wizualnej marki gospodarczej KrOF;

– stworzenie platformy internetowej;

– wytworzenie produktów (nośników) przekazu promocyjnego.

Promocja bezpośrednia będzie realizowana w formie:

– organizacji misji gospodarczych wyjazdowych małopolskich przedsiębiorstw;

– organizacji prezentacji gospodarczych promujących małopolską gospodarkę w światowych centrach obsługi inwestycyjnej firm;

– organizacji konferencji/spotkań promujących małopolską gospodarkę podczas targów branżowych;

– udziału w imprezach targowo-wystawienniczych o charakterze inwestycyjnym na rynkach europejskim, azjatyckim i bliskowschodnim;

– organizacji co najmniej jednej wizyty studyjnej dla przedstawicieli firm zagranicznych;

– organizacji konferencji promującej potencjał Małopolski/KrOF.

Odbiorcami działań będą małopolskie przedsiębiorstwa z sektora MŚP, zainteresowane umiędzynaradawianiem swojej działalności.

Efektem projektu będzie zintegrowanie wysiłków partnerów publicznych i organizacji okołobiznesowych na rzecz stworzenia wspólnego przekazu o atrakcyjnych i konkurencyjnych warunkach do lokowania nowych inwestycji w regionie.

Partnerzy projektu: Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A., Gmina Miejska Kraków, Stowarzyszenie Metropolia Krakowska, Izba Przemysłowo – Handlowa w Krakowie.

Okres realizacji projektu: luty 2019 – styczeń 2023

Wartość projektu: 5 587 780,00 zł

Wkład funduszy europejskich: 4 749 613,00 zł

Źródło finansowania: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 3 „Przedsiębiorcza Małopolska”, Działanie 3.3 „Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki”, Poddziałanie 3.3.1 „Promocja gospodarcza Małopolski”.

Zapoznaj się z aktualnymi działaniami projektu KMA4Business.

Budowa infrastruktury rekreacyjnej w otoczeniu zbiornika nr 1

Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. realizuje projekt skoncentrowany na południowej części przedsięwzięcia o nazwie Centrum rekreacji i wypoczynku „Przylasek Rusiecki”, którego celem jest stworzenie na terenie „Przylasku Rusieckiego” obszaru wyposażonego w infrastrukturę umożliwiającą pełnienie funkcji rekreacyjno-kulturowo-sportowych.

Projekt Budowa infrastruktury rekreacyjnej w otoczeniu zbiornika nr 1 ma zapewnić nowoczesne, dostępne dla osób niepełnosprawnych, wielofunkcyjne centrum turystyki, rekreacji i wypoczynku. Przewiduje uporządkowanie terenu, przebudowę układu ścieżek, parkingów, ciągów pieszych i pieszo-rowerowych, budowę urządzeń i obiektów rekreacji oraz usług, pomostów, obiektów małej architektury, oświetlenia i innych urządzeń inteligentnego zarządzania.

Czas realizacji: 1 sierpnia 2017 – 22 marca 2021
Wartość projektu: 18 493 357,50 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 5 264 939,37 zł
Źródło finansowania: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Power up your Business in Małopolska

Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. jest partnerem w projekcie Power up your Business in Małopolska. Liderem projektu jest Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., a drugim partnerem Krakowski Park Technologiczny.

Celem projektu jest promocja wybranych obszarów gospodarki i pod tym kątem wzmocnienie wizerunku Małopolski w międzynarodowym środowisku.

Power up your Business in Małopolska obejmuje m.in.:

  • uczestnictwo w wydarzeniach targowych, informacyjno-promocyjnych i misjach gospodarczych;
  • warsztaty, spotkania, konferencje dla regionalnych przedsiębiorców, eksporterów i jednostek samorządu terytorialnego, z udziałem ekspertów ds. wymiany handlowej;
  • opracowania, katalogi, publikacje, periodyk gospodarczy i strony internetowe dla przedsiębiorców i partnerów handlowych;
  • promocja inwestycji zagranicznych, rozbudowa bazy ofert inwestycyjnych, globalna promocja regionalnej oferty współpracy.

Projekt skierowany jest do małopolskich firm już eksportujących, bądź rozważających rozpoczęcie sprzedaży zagranicznej, do biznesu zainteresowanego inwestycjami, szczególnie w Europie, Azji oraz na Bliskim Wschodzie oraz przedstawicieli jst, którzy chcą doskonalić narzędzia obsługi inwestora.

Podstawowym rezultatem jest wsparcie małopolskiego eksportu oraz wzrost liczby zagranicznych inwestorów w Małopolsce. Projekt wzmocni także wizerunek regionu jako miejsca, w którym rozwijane są regionalne branże gospodarki, przy wykorzystaniu nowoczesnych i innowacyjnych technologii.

Czas realizacji: 1 lutego 2016 – 31 grudnia 2018
Wartość projektu: 8 830 511,88 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 7 505 935,10 zł

Wartość projektu po stronie KNHP S.A.: 1 838 790 zł
W tym wkład Funduszy Europejskich: 1 562 971,50 zł
Źródło finansowania: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Skip to content