Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. zamieszcza informację o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę gadżetów promocyjnych.

Postępowanie prowadzone jest na podstawie Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 ze względu na wartość zamówienia poniżej progu określonego w art. 2 ust. 1 Ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.).

 1. Ogłoszenie
 2. Zapytanie ofertowe
 3. Zał. nr 1 do zapytania ofertowego – opis przedmiotu zamówienia
 4. Zał. nr 2 do zapytania ofertowego – formularz oferty
 5. Zał. nr 3 do zapytania ofertowego – oświadczenie Wykonawcy
 6. Zał. nr 4 do zapytania ofertowego – wzór umowy
 7. Zał. nr 5 do zapytania ofertowego – wykaz usług
 8. Zał. nr 6 do zapytania ofertowego – oświadczenie o braku powiązań osobowych i podstaw do wykluczenia
 9. Zał. nr 2 do wzoru umowy – wzór karty gwarancyjnej
 10. Wyjaśnienia treści zapytania ofertowego
 11. Informacja z otwarcia ofert
 12. Informacja o wyniku postępowania
XLinkedInFacebookWhatsAppMessengerCopy Link