Informacje, o których mowa w art. 86 ust. 5 PZP – do­sta­wa do sie­dzi­by Za­ma­wia­ją­ce­go ga­dże­tów pro­mo­cyj­nych na po­trze­by pro­mo­cji Ma­ło­pol­ski w ra­mach pro­jek­tu „Power up your Bu­si­ness in Ma­ło­pol­ska”.

  1. Informacje_art.86 ust.5 PZP
  2. Wzór oświadczenia-grupa kapitałowa
XLinkedInFacebookWhatsAppMessengerCopy Link