Niniejszym informujemy, że w dniu 18 listopada 2015 roku, Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. wszczęła postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest Opracowanie Planu Generalnego (Master Planu) dla projektu strategicznego „Kraków – Nowa Huta Przyszłości” wraz z przekazaniem praw autorskich.

 

Przedmiotowe postepowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, z zachowaniem zasad określonych Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 907 z późn. zm.) oraz przepisów wykonawczych do niej. Niniejsze zamówienie ma wartość mniejszą niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.

 

Ogłoszenie dotyczące niniejszego postępowania zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych.

 

INFORMACJA O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ww. ustawy Zamawiający dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następującym zakresie: Część V pkt 30.1 SIWZ otrzymuje brzmienie: „Ofertę należy złożyć w Krakowie (31-752), ul. Ujastek 1, do dnia 04.01.2016 r., do godz. 11.00”.

Ogłoszenie dotyczące zmiany w IV.4.4) niniejszego postępowania zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych (tutaj).

 

INFORMACJA O ZMIANIE SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ww. ustawy Zamawiający dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w następującym zakresie: Część V pkt 30.1 SIWZ otrzymuje brzmienie: „Otwarcie ofert nastąpi w Krakowie (31-752), ul. Ujastek 1, w dniu 04.01.2016 r., o godz. 12.00”.
Treść dokumentu informującego o zmianie SIWZ (tutaj)

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (tutaj)

XLinkedInFacebookWhatsAppMessengerCopy Link