Zamawiający: Agencja Rozwoju Gospodarczego Kraków-Wschód Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, Osiedle Willowe 30, 31-902 Kraków, wpisana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000040815, wysokość kapitału zakładowego 25 523 000 zł (opłacony w całości), NIP 6781025037, REGON 350928403, zamieszcza informację o wyniku postępowania na „Przeprowadzenie badań sozologicznych oraz badań geotechnicznych polegających na wstępnym rozpoznaniu warunków gruntowo-wodnych nieruchomości położonych w Krakowie-Ruszczy”.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzone jest przez podmiot, któremu Zamawiający powierzył przeprowadzenie postępowania, tj. Pełnomocnika Zamawiającego, na podstawie art. 15 ust. 2 – 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej „PZP”.

Informacje na temat Pełnomocnika Zamawiającego:

Kraków Nowa Huta Przyszłości Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, Osiedle Willowe 30, 31-902 Kraków, wpisana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000546817, wysokość kapitału zakładowego 70 004 000 zł (opłacony w całości), NIP 6783153839, REGON 360968895.

  1. Informacja o wyborze
XLinkedInFacebookWhatsAppMessengerCopy Link