Kra­ków Nowa Huta Przy­szło­ści S.A. zamieszcza informację z otwarcia ofert w postępowaniu o udzie­le­nie za­mó­wie­nia pu­blicz­ne­go na Spo­rzą­dze­nie do­ku­men­ta­cji o cha­rak­te­rze tech­nicz­no-kon­ser­wa­tor­skim obiek­tów ar­chi­tek­tu­ry drew­nia­nej w celu usta­le­nia moż­li­wo­ści ich trans­lo­ka­cji.

  1. Unieważnienie postępowania
XLinkedInFacebookWhatsAppMessengerCopy Link