Kra­ków Nowa Huta Przy­szło­ści S.A. pu­bli­ku­je in­for­ma­cję z wy­bo­ru naj­ko­rzyst­niej­szej ofer­ty w po­stę­po­wa­niu, któ­re­go przed­mio­tem jest wykonanie usługi aranżacji stoiska wystawienniczego podczas targów „MIPIM”, które odbędą się w dniach 13-16 marca 2018 r. w Cannes (Francja), w związku z realizacją projektu „Power up your Business in Małopolska”.

Informacja z wyboru

 

Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu „Power up your Business in Małopolska” (Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 2014-2020, poddziałanie 3.3.1 „Promocja gospodarcza Małopolski”).

XLinkedInFacebookWhatsAppMessengerCopy Link