Kraków Nowa Huta Przyszłości unieważnia postępowanie na usługę organizacji delegacji pracowników Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A.

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu pn. Krakow Metropolitan Area for Business 2 (Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, poddziałanie 3.3.1 Promocja gospodarcza Małopolski).

Postępowanie prowadzone jest na podstawie przepisów Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 ze względu na wartość zamówienia poniżej progu określonego w art. 2 ust. 1 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.).

  1. Unieważnienie postępowania
XLinkedInFacebookWhatsAppMessengerCopy Link