Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. informuje o wyniku postępowaniu na usługę doradczą w zakresie rynków zagranicznych.

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, poddziałanie 3.3.1 „Promocja gospodarcza Małopolski”) w ramach projektu pn. „Krakow Metropolitan Area for Business 2”.

Postępowanie prowadzone jest na podstawie Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 ze względu na wartość zamówienia poniżej progu określonego w art. 2 ust. 1 Ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.).

  1. Informacja o wyniku postępowania
XLinkedInFacebookWhatsAppMessengerCopy Link