17 stycznia 2017 roku, w Urzędzie Miasta Krakowa zaprezentowany został Plan Generalny (Master Plan) dla projektu strategicznego „Kraków – Nowa Huta Przyszłości”. W spotkaniu poświęconym temu zagadnieniu udział wzięli: pan prof. dr hab. Jacek Majchrowski – Prezydent Miasta Krakowa, pan Grzegorz Lipiec – Członek Zarządu Województwa Małopolskiego, pani Elżbieta Koterba – Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa, pan Andrzej Kulig – Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa, a także przedstawiciele Urzędu Miasta Krakowa oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Rada Nadzorcza i Zarząd Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. oraz reprezentanci PwC Polska Sp. z o.o., która opracowała ten dokument.

Plan Generalny (Master Plan) jest rozumiany jako dokument o charakterze planu głównego, który wskazuje ścieżkę realizacji projektu strategicznego „Kraków – Nowa Huta Przyszłości” w ujęciu m.in. ekonomicznym, społecznym oraz funkcjonalno-przestrzennym w długookresowej perspektywie (tj. do roku 2030), z uwzględnieniem dotychczas przygotowanych opracowań, analiz a także dokumentów strategicznych Miasta, Województwa i kraju. Zawiera on m.in.: mówienie kontekstu projektu oraz kluczowych uwarunkowań jego realizacji, analizę istotnych dla jego realizacji dokumentów, diagnozę projektu, analizę benchmarkingową, analizę SWOT, precyzyjne określenie wizji i celów projektu, plan wdrożeniowy oraz jego kosztorys i harmonogram, analizę możliwości realizacji projektów SMART w ramach „Kraków – Nowa Huta Przyszłości”, koncepcję struktury zarządzania projektem wraz z określeniem w niej roli Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A., wskazanie metod współpracy z inwestorami i pozyskiwania niezbędnych środków finansowych, system monitorowania procesu realizacji inwestycji, analizę ryzyk i inne istotne dla realizacji przedsięwzięcia elementy zarządcze. Integralną częścią Planu Generalnego są ponadto: Analiza społeczna i techniczna obszaru objętego Programem „Kraków – Nowa Huta Przyszłości”; Biznesplan spółki Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A.; Rejestr interesariuszy; Baza wskaźników; Rejestr ryzyk i Karty komponentów.

Prezentacji Master Planu towarzyszyła ożywiona dyskusja, której uczestnicy koncentrowali się zwłaszcza na ryzykach, jakie potencjalnie mogą ograniczać zakres realizacji poszczególnych komponentów projektu oraz metodach ich mitygacji. Wskazywano w tym względzie na doświadczenia w realizacji tego typu projektów w różnych krajach europejskich, podkreślając zarazem, że „Kraków – Nowa Huta Przyszłości” jest przedsięwzięciem wyjątkowym tak ze względu na jego skalę (ponad 580 ha), jak i kompleksowość ujęcia, a także stopień skomplikowania poszczególnych procesów. W tym kontekście Plan Generalny stanowi rodzaj mapy drogowej, która przyczyni się do realizacji wizji projektu, ujętej w następujących stwierdzeniach: „Kraków – Nowa Huta Przyszłości to szczególne miejsce synergii połączonych funkcji: biznesu, nauki, kultury i rekreacji. Nowoczesny, dobrze skomunikowany fragment Krakowa, zapewniający doskonałe warunki rozwoju innowacyjnej przedsiębiorczości. Inspirująca, atrakcyjna, zorganizowana z poszanowaniem walorów przyrodniczych przestrzeń urzeczywistniająca najlepsze cechy współczesnego miasta”.

Więcej zdjęć dostępnych jest na stronie Krakow.pl