Nowa Huta, największa dzielnica Krakowa, potrzebuje i zasługuje na przestrzeń dla projektów inwestycyjnych, w tym przedsięwzięć w zakresie innowacyjnej gospodarki i nowoczesnego miasta. Podstawą do stworzenia takiego obszaru będą nieruchomości i wzajemna współpraca spółek Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. oraz Laboratorium Inteligentnego Miasta i Innowacyjnej Gospodarki S.A.

W dniu 30 czerwca 2016 roku, Artur Paszko, Prezes Zarządu Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. oraz Krzysztof Görlich, Prezes Zarządu Laboratorium Inteligentnego Miasta i Innowacyjnej Gospodarki S.A. podpisali Porozumienie dotyczące podjęcia wieloaspektowej współpracy, w szczególności w zakresie doskonalenia koncepcji, wspólnego prowadzenia przedsięwzięć rozwojowych oraz marketingu, a także innych działań, które okażą się niezbędne do osiągnięcia celów dwóch projektów: „Kraków – Nowa Huta Przyszłości” – obejmującego otoczenie kombinatu hutniczego i „KRK NH2”, który ma być realizowany wewnątrz huty, na terenie uwolnionym przez ArcelorMittal Poland od działalności produkcyjnej.

Prezes Zarządu Artur Paszko, reprezentujący projekt „Kraków – Nowa Huta Przyszłości” – markę, która od tej pory ma reprezentować obydwa projekty: „Wspólnie zadeklarowaliśmy wolę współpracy na etapie prowadzenia prac koncepcyjnych i przygotowania przedsięwzięć oraz wolę poszukiwania rozwiązań prowadzących do wyeliminowania przeszkód uniemożliwiających zrealizowanie zamierzeń obydwu projektów. Współpraca będzie realizowana poprzez m.in. uczestniczenie przedstawicieli obu Spółek w spotkaniach konsultacyjnych oraz pracach projektowych, a także konkretnych przedsięwzięciach biznesowych. Jednak ma się to odbyć przy zachowaniu odrębności wynikającej ze specyfiki własnych zadań”.

Krzysztof Görlich, Prezes Zarządu Laboratorium Inteligentnego Miasta i Innowacyjnej Gospodarki S.A.: „Podpisane Porozumienie jest ważnym krokiem na drodze do powiązania dwóch, oddzielnych dotychczas projektów i zbudowania szerokiej koalicji różnych podmiotów – w tym samorządu terytorialnego, Skarbu Państwa, uczelni wyższych, prywatnych przedsiębiorców i społeczności lokalnych. Ich współpraca jest konieczna dla skutecznego przekształcenia terenów uwolnionych od produkcji hutniczej w nową jednostkę urbanistyczną tworzoną w harmonii ze ‘starą’ Nową Hutą. Ta przestrzeń dla rozwoju ma stanowić ważny impuls gospodarczy dla całego regionu. Bo „Kraków – Nowa Huta Przyszłości” to szansa trwałego zakorzenienia w Nowej Hucie, Krakowie i Małopolsce nowoczesnych rozwiązań przemysłowych, innowacyjnej gospodarki i inteligentnego miasta ”.

Wykonanie Porozumienia oznaczało będzie w najbliższym czasie podjęcie wspólnych wysiłków zmierzających do stworzenia i realizacji spójnej koncepcji zagospodarowania terenów, których udostepnienie dla celów projektu zadeklarowała wstępnie ArcelorMittal Poland S.A.