5 listopada 2019 roku Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. podpisała z KRISBUD Sp. z o.o. umowę na zaprojektowanie i budowę infrastruktury rekreacyjnej w rejonie akwenu nr 1 w Przylasku Rusieckim.

Zgodnie z podpisaną umową KRISBUD Sp. z o.o., jako doświadczony wykonawca podobnych realizacji (m.in. zagospodarowanie Zalewu Bagry, Parku Reduta i zbiornika w Parku Grabek w Czeladzi), wykona kompleksowe zagospodarowanie terenu o powierzchni ponad 26 hektarów. Koszt zadania wynosi 18 371 587,50 zł.

Pierwszym etapem przedsięwzięcia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej oraz uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych, a następnie wykonanie robót budowlanych. Całość prac, zgodnie z przyjętym harmonogramem, powinna się zakończyć wiosną 2021 roku.

Przedsięwzięcie obejmuje utworzenie kąpieliska z plażą, placu zabaw, boiska do piłki plażowej, wybudowanie budynków serwisowych przeznaczonych na: sanitariaty, przebieralnie, pomieszczenia na sprzęt ratowniczy oraz na przechowywanie sprzętu wodnego. Planowane jest także wykonanie uzbrojenia terenu w sieci i przyłącza wodociągowe, kanalizacyjne, elektryczne, a także instalacje odnawialnych źródeł energii dla budynków. W ramach inwestycji powstać ma promenada rekreacyjna piesza, miejsca parkingowe, bulwar dojazdowy, pomosty wędkarskie, cumownicze i widokowe oraz nowe urządzenia i obiekty rekreacji. Zakresem objęte jest również wyposażenie terenu w elementy małej architektury – takie jak ławki, stoły, leżaki, kosze na śmieci, stojaki na rowery, hamaki czy parasole ogrodowe oraz w sprzęt rekreacyjny (m.in. łódki, kajaki i rowery wodne), a także elementy inteligentnego zarządzania (SMART).

Bardzo ważnym elementem inwestycji jest także zachowanie istniejącej zieleni, ale też wprowadzenie nowych nasadzeń w postaci roślin, krzewów, czy traw ozdobnych. Nie zapomniano też o oświetleniu terenu i urządzeniach związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa. Cały teren objęty inwestycją zostanie przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Celem projektu jest stworzenie atrakcyjnego obszaru rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców miasta oraz osób przyjezdnych. Docelowo powstanie przestrzeń publiczna uwzględniająca walory przyrodnicze, widokowe i krajobrazowe charakterystyczne dla kompleksu zbiorników w Przylasku Rusieckim.

Przypomnijmy, że Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. pozyskała częściowe dofinansowanie dla tej inwestycji w ramach poddziałania 6.3.3. „Zagospodarowanie rekreacyjne i turystyczne otoczenia zbiorników wodnych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Kwota dofinansowania wynosi 5 264 939,37 zł. Realizacja projektu pn. „Budowa infrastruktury rekreacyjnej w otoczeniu zbiornika nr 1” stanowi pierwszy element przedsięwzięcia, którego celem jest utworzenie Centrum Rekreacji i Wypoczynku „Przylasek Rusiecki” w ramach programu strategicznego „Kraków – Nowa Huta Przyszłości”.