Zakończyły się, zainicjowane przez Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A., prace zmierzające do uzgodnienia inwestycji drogowych w obszarze projektu strategicznego „Kraków – Nowa Huta Przyszłości”. W ich wyniku Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie złoży odpowiednie wnioski o ujęcie poszczególnych zadań w budżecie Gminy Miejskiej Kraków na rok 2019, a także w Wieloletniej Prognozie Finansowej – Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Krakowa.

Przyjęto, iż w pierwszej kolejności realizowane będą odcinki dróg zbiorczych i dróg lokalnych służące obsłudze zadań współfinansowanych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Oznacza to, że przebudowany zostanie układ drogowy służący obsłudze komunikacyjnej terenów rekreacyjnych w otoczeniu zbiornika wodnego nr 1 w Przylasku Rusieckim, zbudowany zostanie nowy układ drogowy obsługujący tworzone „Centrum Wielkoskalowych Plenerowych Wydarzeń Kulturalnych Błonia 2.0”, a także poprawiane zostaną wybrane odcinki dróg komunikujących Strefę Aktywności Gospodarczej „Nowa Huta Przyszłości” z ul. Igołomską.

Harmonogram tych inwestycji uzgodniony zostanie z terminarzem zadań realizowanych przez Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A., co oznacza, że pierwsze z nich powinny zakończyć się w roku 2020. Całkowity koszt prac projektowych i przebudowy układu drogowego w obszarze projektu „Kraków – Nowa Huta Przyszłości” do 2030 roku oszacowano na kwotę 303 mln zł, z czego do roku 2020 wydatkowane zostaną 3 mln zł.