Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie zaprasza firmy z sektora MŚP do udziału w wirtualnej misji gospodarczej do Hanoweru w terminie 12-16 kwietnia 2021 r.

Celem misji jest umożliwienie kobietom i mężczyznom prowadzącym działalność na terenie Małopolski nawiązania kontaktów handlowych z potencjalnymi kontrahentami z Niemiec.

Misja jest elementem partnerskiego projektu pn. „Krakow Metropolitan Area for Business” (KMA4Business) nr RPMP.03.03.01-12-0585/18-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 współfinasowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Poddziałanie 3.3.1 Promocja gospodarcza Małopolski.

Podczas Misji uczestnicy będą mieli zagwarantowaną wirtualną wejściówkę („Visitor Pass”) na targi Hannover Messe 2021 obejmującą m.in. usługę networkingową umożliwiającą odbywanie indywidualnych spotkań online w formule b2b jak również będą mieli możliwość uczestnictwa w oddzielnym wydarzeniu online w formule prearanżowanych spotkań B2B. Wejściówka zapewni także możliwość wirtualnego zwiedzania targów i korzystania ze wszystkich funkcji przewidzianych dla zwiedzających przez organizatora targów.

Udział w misji jest dofinansowany w wysokości 85% ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na warunkach pomocy de minimis. Przedsiębiorcy zakwalifikowani do udziału w Misji pokrywają z własnych środków koszty udziału w wysokości 15 %, co stanowi kwotę 2,99 €. Firmy chcące uczestniczyć w Misji swoje zgłoszenie muszą złożyć do 15 marca 2021 r.

Pomoc de minimis dla przedsiębiorców (przedsiębiorstw) jest udzielana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz.U. z 2015 r., poz. 488), do której mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013).

Firmy zainteresowane udziałem w misji prosimy o zapoznanie się z dokumentami. Rekrutacja odbywa się na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego na misję (Załącznik nr 1) wraz z załącznikami nr 2, 5, 8. Dokumenty aplikacyjne są dostępne do pobrania na stronie Izby Przemysłowo-Handlowej w Krakowie.

Bliższych informacji udziela: Marek Pustuła mpustula@iph.krakow.pl tel. 12 4289266.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału!