Przedstawiamy poniżej stanowisko Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. („KNHP”) w sprawie postulatów zgłoszonych przeciwko planowanej wycince drzew na terenie powstającej Strefy Aktywności Gospodarczej „Nowa Huta Przyszłości”.

Decyzja o wycięciu drzew nie należy do łatwych, zwłaszcza wobec świadomości wyzwań związanych ze zmianami klimatu. Dotyczy to również sytuacji, gdy mamy do czynienia z dawną zielenią izolacyjną (głównie topole) i efektem niekontrolowanej sukcesji biologicznej – samosiejkami (z dużym udziałem gatunków inwazyjnych), które pojawiły się na obszarze poprzemysłowym, od kilkudziesięciu lat będącym, jako rezerwa terenowa, przeznaczonym na cele inwestycyjne. Tym niemniej, dla realizacji planów, dla których KNHP została zawiązana przez Gminę Miejską Kraków i Województwo Małopolskie, okazała się ona niezbędna. Nadmieniam w tym miejscu, iż zamiar utworzenia na tym terenie SAG przedstawiono już ponad 20 lat temu, w ramach wspólnego założenia realizowanego przez władze Krakowa i ówczesnego właściciela krakowskiej huty stali. Wtedy także zarezerwowano na ten cel działki, na których obecnie jest ona przygotowywana.

Idea utworzenia strefy przemysłowej na terenach zwalnianych – w wyniku zmian technologicznych i organizacyjnych – przez krakowską hutę, ewoluowała, przybierając ostatecznie, w wyniku m.in. rozstrzygnięcia międzynarodowego konkursu urbanistycznego, postać projektu strategicznego Gminy Miejskiej Kraków i Województwa Małopolskiego pn. „Kraków – Nowa Huta Przyszłości”, który zakłada de facto kreację nowej jednostki miejskiej w ramach dzielnicy Nowa Huta. Przygotowano go w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju oraz synergii funkcji. Oznacza to, że starano się w nim zbilansować wszelkie niezbędne dla nowego zespołu urbanistycznego komponenty, uwzględniając przy tym zarówno potrzeby obecnych i przyszłych jego mieszkańców oraz użytkowników, jak i zidentyfikowane, strategiczne potrzeby Miasta. Stąd wielokrotnie projekt ten był poddawany konsultacjom (także z przedstawicielami środowisk akademickich), w tym na forum Komisji Dialogu Społecznego ds. Środowiska w dniu 21 marca 2018 roku (ze szczególnym uwzględnieniem SAG). Osobne konsultacje odbyły się w ramach procedowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obszarów „Nowa Huta Przyszłości – Igołomska Południe”, „Nowa Huta Przyszłości – Igołomska Północ” oraz „Nowa Huta Przyszłości – Przylasek Rusiecki”, uchwalonych następnie przez Radę Miasta Krakowa i ogłoszonych (jako akty prawa miejscowego) w „Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego”. Projekt „Kraków – Nowa Huta Przyszłości”, a także poszczególne jego komponenty (Centrum Logistyczno-Przemysłowe „Ruszcza”, Park Naukowo-Technologiczny „Branice”, Centrum Wielkoskalowych Plenerowych Wydarzeń Kulturalnych „Błonia 2.0” oraz Centrum Rekreacji i Wypoczynku „Przylasek Rusiecki”) i wypełniające je przedsięwzięcia (w tym „Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej – Nowa Huta Przyszłości”) były też wielokrotnie przedstawiane w mediach, ze wskazaniem ich lokalizacji i z użyciem wizualizacji, pokazujących, jak będzie wyglądać ten obszar po wykonaniu przewidzianych w ramach tego przedsięwzięcia prac.

W projekcie „Kraków – Nowa Huta Przyszłości” zaprogramowano wiele rozwiązań, które z jednej strony tworzą nowy obszar rozwoju miasta, a z drugiej, już na początku, zabezpieczą odpowiednią przestrzeń zieleni i gwarantują zastosowanie rozwiązań proekologicznych. Stąd np. w ww. miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego na ponad 700 ha przeznaczonych na realizację zadań w ramach przedmiotowego przedsięwzięcia przypada około 250 ha obszarów stricte zielonych (założenia o charakterze parkowym). Kolejnym ważnym zapisem w tych dokumentach jest chociażby wskaźnik minimalnej powierzchni biologicznie czynnej, który w przypadku części przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe osiąga nawet 70 procent.

Pragnę też podkreślić, że zgłoszona wycinka dotyczy tylko części drzew występujących na terenie SAG. Owszem, ich liczba jest spora, jednak każdemu z osobna przyglądamy się jeszcze z uwagą pod kątem możliwości ich pozostawienia lub przesadzenia w inne miejsce. Jednocześnie, wycinka, jak wskazywaliśmy powyżej, jest efektem długotrwałego funkcjonowania tych terenów, jako nieużytków (wykorzystywanych w ostatnich latach także jako dzikie wysypisko śmieci). W obrębie SAG wydzieliliśmy też 4 ha zielonej przestrzeni wspólnej, która – stanowiąc tzw. miejsca wytchnień – ma m.in. zmniejszyć występowanie zjawiska „wysp ciepła”. Kolejne 4 ha to zlokalizowany przy granicy tego przedsięwzięcia przyrodniczo cenny las, który stał się własnością Gminy Miejskiej Kraków m.in. dzięki działaniom KNHP. Za każde drzewo, co do którego zapadnie decyzja wycięcia, zostanie nasadzone nowe. Ponadto w ramach samego SAG zaplanowaliśmy 340 dodatkowych nasadzeń drzew i krzewów. Planujemy też utworzenie hektarowego (na początek) parku przy ul. Plastusia.

Na terenie SAG, kosztem ponad 90 mln zł (z czego ponad 60 mln zł pochodzi z dotacji pozyskanej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020) przygotowanych zostanie ok. 40 działek gotowych do realizowania tam inwestycji przemysłowych, usługowych i laboratoryjnych. Ponadto doprowadzone do nich zostaną drogi wewnętrzne, chodniki, ścieżki rowerowe oraz niezbędne media. Pod ziemię trafią (nota bene tworzące zagrożenie dla ptaków) linie wysokiego napięcia. Dodatkowo wykonanych zostanie szereg innych działań szczegółowych (jak chociażby stacje ładowania pojazdów elektrycznych, montaż ławek solarnych), które nie tylko przygotują ten obszar pod dalsze przedsięwzięcia, ale także biorą pod uwagę środowisko przyrodnicze i konieczność przeciwdziałania zmianom klimatu. Wszystko to sprawia, iż SAG cieszy się dużym zainteresowaniem potencjalnych inwestorów, a składane przez nich deklaracje tworzą perspektywę utworzenia – w wyniku realizacji tego projektu – nawet 8 tysięcy nowych miejsc pracy.

Podobny, jak wyżej opisane, charakter mają też inne działania KNHP, w tym m.in. maksymalizacja zastosowania odnawialnych źródeł energii w realizowanych inwestycjach (fotowoltaika, pompy ciepła); współpraca z Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej S.A. w Krakowie („MPEC”) mająca na celu ich implementację w ramach przedsięwzięć inwestorów działających na obszarze projektu „Kraków – Nowa Huta Przyszłości”; działania zmierzające do wzmocnienie infrastruktury transportu zbiorowego (przedłużenie linii tramwajowej od ul. Cementowej do ul. Rzepakowej; budowa przystanków szybkiej kolei aglomeracyjnej na linii kolejowej nr 95); czy w końcu działania na rzecz budowy infrastruktury energetycznej opartej o głęboką geotermię realizowane wespół z MPEC, Akademią Górniczo-Hutniczą i jednostką miejską Klimat – Energia – Gospodarka Wodna.