11 lipca 2022 br. na terenach Strefy Aktywności Gospodarczej „Nowa Huta Przyszłości” miała miejsce wizyta Zastępcy Prezydenta Miasta Krakowa ds. zrównoważonego rozwoju Jerzego Muzyka. Prezes Zarządu Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. dr Artur Paszko opowiadał o postępach prac oraz o wyzwaniach w trakcie realizacji tego przedsięwzięcia.

Strefa Aktywności Gospodarczej, którą przygotowuje KNHP, to wydzielone i przygotowane do inwestycji obszary odpowiadające zdiagnozowanym potrzebom potencjalnych inwestorów. Przygotowanie to obejmuje dwa rodzaje działań. Pierwsze z nich to uporządkowanie kwestii formalnych dotyczących nieruchomości, a drugie to faktyczne działania inwestycyjne/roboty budowlane obejmujące układ komunikacyjny i uzbrojenie terenu w media.

Inwestycja ma na celu „uwolnienie”, czyli zaktywizowanie niewykorzystywanych terenów poprzemysłowych. Przyszłe inwestycje w tym miejscu będą stanowić impuls dla dalszego rozwoju gospodarczego tej części Krakowa. Powstanie takiej infrastruktury, sprzyjającej kolejnym inwestycjom to pośrednio także poprawa warunków życia mieszkańców Nowej Huty i tworzenie nowych miejsc pracy. Same inwestycje na terenie SAG zaowocują z pewnością wieloma nowymi etatami.

Strefa Aktywności Gospodarczej „Nowa Huta Przyszłości” podzielona jest na dwa obszary – południowy i północny. Te dwa podobszary funkcjonalnie nie różnią się niczym, wizje tych zamierzeń są tożsame. Nieznacznie różnią się powierzchnią: SAG Południe to obszar ok. 15 hektarów, natomiast SAG Północ to ok. 17 hektarów. Różnią między w zakresie szczegółowych rozwiązań technicznych, np. rozwiązaniem zagospodarowania wód opadowych – na północy znajdziemy otwarty zbiornik retencyjny, natomiast na południu zobaczymy zbiornik w wersji zamkniętej.

Jednym z największych wyzwań inwestycji była przebudowa dwóch linii energetycznych wysokiego napięcia należących do dwóch największych operatorów energetycznych w kraju (TAURON i Polskie Sieci Elektroenergetyczne), która wymagała wykonania specjalistycznych prac a także koordynacji działań. Na czas realizacji inwestycji miały także wpływ rezultaty prac w obszarze objętym nadzorem archeologicznym. Na południowym podobszarze Strefy Aktywności Gospodarczej „Nowa Huta Przyszłości” odkryto do tej pory niezidentyfikowane stanowiska archeologiczne.

Zasadnicze i najbardziej pracochłonne oraz czasochłonne prace zostały już zakończone. W przypadku tego typu inwestycji, najistotniejsze i najbardziej kosztowne elementy są niewidoczne po jej zakończeniu, tj. uzbrojenie (instalacje i sieci) znajdujące się pod ziemią. Obecnie trwają ostatnie etapy prac oraz rozpoczynają się odbiory. Pierwsze komercjalizacje parcel inwestycyjnych zaplanowane są na przełom tego i przyszłego roku.

Z uwagi na dofinansowanie przedsięwzięcia oferta kierowana będzie przede wszystkim do firm
z sektora MŚP. W szczególności zachęcamy firmy z obszaru Inteligentnych Specjalizacji Województwa Małopolskiego, czyli – nauki o życiu (life sciences), energia zrównoważona, technologie informacyjne i komunikacyjne, chemia, produkcja metali, elektrotechnika i przemysł maszynowy, przemysły kreatywne i czasu wolnego. Korzystne warunki do zainwestowania i prowadzenia działalności znajdą tu przedsiębiorcy zarówno z kraju, jak i z zagranicy. KNHP przygotowuje aktualnie szczegółowe oferty. Docelowo zostanie ogłoszona konkurencyjna procedura umożliwiająca wyłonienie późniejszych właścicieli lub najemców.

Całkowity koszt inwestycji pn. „Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej – Nowa Huta Przyszłości” to prawie 93 mln zł, z czego niemal 59 mln zł stanowi dofinansowanie z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.