W Nowej Hucie powstanie Strefa Aktywności Gospodarczej (SAG). Zostanie nią objętych 37 ha terenów poprzemysłowych, które zostaną kompleksowo przygotowane pod inwestycje przemysłowe i usługowe. Całkowita wartość projektu to prawie 77.300.000 zł, z czego 64.690.000 zł pochodzić będzie z Funduszy Europejskich.

 

Aktualny projekt dotyczący budowy SAG na terenie projektu „Kraków – Nowa Huta Przyszłości” został ujęty w najnowszej wersji Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego (Uchwała nr 4/I/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Metropolia Krakowska z dnia 12 stycznia 2017 roku). Uzyskała ona pozytywną opinię Zarządu Województwa Małopolskiego (Uchwała nr 178/17 z dnia 9 lutego 2017 roku) oraz Ministerstwa Rozwoju i Finansów. Oznacza to, że projekt Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. pod nazwą Kompleksowe przygotowanie terenów inwestycyjnych Strefy Aktywności Gospodarczej – Nowa Huta Przyszłości będzie mógł być współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 (Poddziałanie 3.1.1.).

Strefa Aktywności Gospodarczej tworzona jest głównie z myślą o mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach. W Nowej Hucie powstanie przestrzeń, która będzie dostępna dla firm z różnych branż ze szczególnym uwzględnieniem tzw. Inteligentnych Specjalizacji Województwa Małopolskiego. Są nimi: nauki o życiu (life sciences), energia zrównoważona, technologie informacyjne i komunikacyjne, chemia, produkcja metali i wyrobów metalowych oraz wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, elektrotechnika i przemysł maszynowy, a także przemysły kreatywne i czasu wolnego.

W dniu 24 lutego 2017 roku Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A. zawarła umowę z pierwszym Wykonawcą, który przygotuje część niezbędnej dla tej inwestycji dokumentacji. Całość prac zmierzających do utworzenia SAG – Nowa Huta Przyszłości zakończy się już w roku 2019. Ich efektem będzie zaś stworzenie odpowiednich warunków dynamizujących rozwój społeczno-gospodarczy Krakowa oraz całego Województwa Małopolskiego.