Kraków Nowa Huta Przyszłości S.A., działając na podstawie art. 39 Ustawy z dnia 28 kwietnia 2022 roku o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021 -2027 (Dz.U. z 2022 r., poz. 1079 z późn. zm) – jako podmiot inicjujący projekt partnerski planowany do dofinansowania z programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027 realizowanego w ramach Priorytetu 1 „Fundusze europejskie dla badań i rozwoju oraz przedsiębiorczości”, Działania 1.15 „Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki” – ogłasza otwarty nabór Partnerów zainteresowanych wspólną realizacją projektu pod roboczą nazwą „Krakow Metropolitan Area for Business 3 (KMA4Business)”.

 

Szczegółowe zasady naboru określa regulamin stanowiący załącznik do niniejszego ogłoszenia.

 

Termin składania zgłoszeń: do 3 lipca 2024 roku.

 

Dokumentacja do pobrania:

Regulamin otwartego naboru  

Zał. 1 do Regulaminu – Wzór zgłoszenia

Zał. 2 do Regulaminu – Wzór porozumienia 

Zał. 3 do Regulaminu – Wzór umowy o partnerstwie

Zał. 4 do Regulaminu – Oświadczenie o przestrzeganiu przepisów antydyskryminacyjnych

 

Zapraszamy do współpracy!

XLinkedInFacebookWhatsAppMessengerCopy Link