Publikacje
15 wpisów

Je­sien­na edy­cja biu­le­ty­nu “Call for Bu­si­ness”
W naj­now­szym wy­da­niu m.​in. o: 45. rocz­ni­cy wpi­sa­nia Kra­ko­wa na Listę Świa­to­we­go Dzie­dzic­twa UNE­SCO | Mię­dzy­na­ro­do­wym szczy­cie Związ­ku Li­de­rów Sek­to­ra Usług Biz­ne­so­wych ABSL | „Przed­się­bior­czych kra­ko­wian­kach”, które zo­sta­ły do­strze­żo­ne w Eu­ro­pie | Miej­skim Punk­cie Ob­słu­gi Przed­się­bior­cy, który roz­sze­rza swoją ofer­tę.
Fol­der pro­mo­cyj­ny Stre­fy Ak­tyw­no­ści Go­spo­dar­czej
Mamy przy­jem­ność za­pre­zen­to­wać Pań­stwu fol­der pro­mo­cyj­ny Stre­fy Ak­tyw­no­ści Go­spo­dar­czej „Nowa Huta Przy­szło­ści”. Znaj­dzie­cie w nim wszyst­kie nie­zbęd­ne in­for­ma­cje do­ty­czą­ce obu pod­ob­sza­rów, po­szcze­gól­nych par­cel oraz moż­li­wych spo­so­bów ko­mer­cja­li­za­cji
The Kra­ków Me­tro­po­li­tan Area – Data Cen­tre World
W ra­mach pro­jek­tu "Kra­kow Me­tro­po­li­tan Area for Bu­si­ness 2" po­wsta­ła de­dy­ko­wa­na na rynek bry­tyj­ski pu­bli­ka­cja pre­zen­tu­ją­ca po­ten­cjał in­we­sty­cyj­ny na­sze­go re­gio­nu i ma­ło­pol­skich firm z bran­ży no­wo­cze­snych tech­no­lo­gii. Za­chę­ca­my do za­po­zna­nia się z tre­ścią tego opra­co­wa­nia bran­żo­we­go (do­stęp­ne­go tylko w an­giel­skiej wer­sji ję­zy­ko­wej), do po­bra­nia po­ni­żej.
The Kra­ków Me­tro­po­li­tan Area: Glo­bal In­du­stry
W ra­mach pro­jek­tu "Kra­kow Me­tro­po­li­tan Area for Bu­si­ness 2" po­wsta­ła de­dy­ko­wa­na na rynek fran­cu­ski pu­bli­ka­cja pre­zen­tu­ją­ca po­ten­cjał in­we­sty­cyj­ny na­sze­go re­gio­nu i ma­ło­pol­skich firm z bran­ży prze­my­słu i no­wo­cze­snych tech­no­lo­gii. Za­chę­ca­my do za­po­zna­nia się z tre­ścią tego opra­co­wa­nia bran­żo­we­go (do­stęp­ne­go tylko w an­giel­skiej wer­sji ję­zy­ko­wej).
The Kra­ków Me­tro­po­li­tan Area: Op­por­tu­ni­ties for bu­si­ness and new tech­no­lo­gies
W ra­mach pro­jek­tu "Kra­kow Me­tro­po­li­tan Area for Bu­si­ness 2" po­wsta­ła de­dy­ko­wa­na na rynek ame­ry­kań­ski pu­bli­ka­cja pre­zen­tu­ją­ca po­ten­cjał in­we­sty­cyj­ny na­sze­go re­gio­nu i ma­ło­pol­skich firm z bran­ży no­wo­cze­snych tech­no­lo­gii. Za­chę­ca­my do za­po­zna­nia się z tre­ścią tego opra­co­wa­nia bran­żo­we­go (do­stęp­ne­go tylko w an­giel­skiej wer­sji ję­zy­ko­wej).
Pu­bli­ka­cja: „Me­tro­po­lia Kra­kow­ska Me­tro­po­lia Moż­li­wo­ści”
Me­tro­po­lia Kra­kow­ska – dla­cze­go warto tu miesz­kać, in­we­sto­wać, roz­wi­jać się i pro­wa­dzić biz­nes? Je­ste­ście cie­ka­wi? Zer­k­nij­cie do pu­bli­ka­cji o re­gio­nie przy­go­to­wa­nej przez Sto­wa­rzy­sze­nie Me­tro­po­lia Kra­kow­ska.
Life scien­ce and che­mi­cal in­du­stry in Ma­ło­pol­ska
W ra­por­cie „Life scien­ce and che­mi­cal in­du­stry in Ma­ło­pol­ska” prze­czy­ta­my o naj­waż­niej­szych przed­się­wzię­ciach zwią­za­nych z tym sek­to­rem w re­gio­nie. Do­wie­my się co cha­rak­te­ry­zu­je przed­się­bior­stwa i gdzie znaj­du­ją się klu­czo­we firmy i in­sty­tu­cje zaj­mu­ją­ce się dzie­dzi­na­mi wie­dzy kon­cen­tru­ją­cy­mi się na ży­wych or­ga­ni­zmach. Do grupy life scien­ce mo­że­my za­li­czyć bio­lo­gię, bio­tech­no­lo­gię, ge­no­mi­kę, pro­te­omi­kę, far­ma­cję, bio­me­dy­cy­nę czy bio­in­for­ma­ty­kę. W ra­por­cie znaj­dzie­my rów­nież in­for­ma­cje na temat prze­my­słu che­micz­ne­go w na­szym re­gio­nie. Prze­czy­ta­my co cha­rak­te­ry­zu­je ten sek­tor i do­wie­my się jak wy­glą­da struk­tu­ra za­trud­nie­nia.
Star­tup and cre­ati­ve in­du­stry in Ma­ło­pol­ska
„Star­tup and cre­ati­ve in­du­stry in Ma­ło­pol­ska” –  w tym ra­por­cie znaj­dzie­my in­for­ma­cje na temat star­tu­pów i sze­ro­ko ro­zu­mia­ne­go prze­my­słu kre­atyw­ne­go. Prze­czy­ta­my m.​in. co cha­rak­te­ry­zu­je te sek­to­ry, jak kształ­tu­ją się wy­na­gro­dze­nia pra­cow­ni­ków, a także gdzie znaj­du­ją się głów­ne cen­tra tych branż.
Cha­rac­te­ri­stics of the in­du­stry in Ma­ło­pol­ska (part I)
„Cha­rac­te­ri­stics of the in­du­stry in Ma­ło­pol­ska (part I)” – przed­sta­wia cha­rak­te­ry­sty­kę bran­ży spo­żyw­czej na te­re­nie Ma­ło­pol­ski. Znaj­dzie­my w nim rów­nież in­for­ma­cje na temat prze­my­słu rol­ni­cze­go i drzew­ne­go. W ra­por­cie prze­czy­ta­my także o sek­to­rze wy­do­byw­czym i bu­dow­nic­twie.
Cha­rac­te­ri­stics of the in­du­stry in Ma­ło­pol­ska (part II)
„Cha­rac­te­ri­stics of the in­du­stry in Ma­ło­pol­ska (part II)” – w tym ra­por­cie znaj­dzie­my in­for­ma­cje na temat czte­rech prze­my­słów – me­ta­lo­we­go, ma­szy­no­we­go, mo­to­ry­za­cyj­ne­go i elek­tro­tech­nicz­ne­go. Po­zna­my ich cha­rak­te­ry­sty­kę, licz­bę za­trud­nio­nych osób oraz po­zna­my ich głów­ne cen­tra miesz­czą­ce się na te­re­nie Ma­ło­pol­ski.
Mo­dern Bu­si­ness and R&D Se­rvi­ces in Kra­kow and Ma­ło­pol­ska
„Mo­dern Bu­si­ness and R&D Se­rvi­ces in  Kra­kow and Ma­ło­pol­ska” – przed­sta­wia cha­rak­te­ry­sty­kę eko­no­micz­no-spo­łecz­ną Kra­ko­wa i Ma­ło­pol­ski. Znaj­dzie­my w nim rów­nież in­for­ma­cje do­ty­czą­ce czyn­ni­ków, które skła­nia­ją do in­we­sto­wa­nia za­rów­no w re­gio­nie, jak i jego sto­li­cy. Z jego lek­tu­ry do­wie­my się także czym cha­rak­te­ry­zu­je się kra­kow­ski sek­tor usług dla biz­ne­su i jak wy­glą­da pro­fil pra­cow­ni­ka no­wo­cze­sne­go cen­trum biz­ne­su.
ICT sec­tor in Kra­kow and Ma­ło­pol­ska
„ICT sec­tor in Kra­kow and Ma­ło­pol­ska” – za­wie­ra cha­rak­te­ry­sty­kę prze­my­słu ICT w na­szym re­gio­nie. Wska­zu­je na czyn­ni­ki przy­cią­ga­ją­ce in­we­sto­rów z tego sek­to­ra do Kra­ko­wa. Zna­la­zły się w nim rów­nież pod­sta­wo­we in­for­ma­cje o po­ten­cja­le ma­ło­pol­skie­go rynku pracy. Z jego lek­tu­ry do­wie­my się rów­nież na czym po­le­ga in­no­wa­cyj­ność sek­to­ra ICT.
Labor Mar­ket and Human Re­so­ur­ces in Kra­kow and Ma­ło­pol­ska
„Labor Mar­ket and Human Re­so­ur­ces in Kra­kow and Ma­ło­pol­ska” – przed­sta­wia cha­rak­te­ry­sty­kę rynku pracy w Kra­ko­wie i Ma­ło­pol­sce. Po­ka­zu­je, jak wy­glą­da i na czym po­le­ga współ­pra­ca mię­dzy uczel­nia­mi aka­de­mic­ki­mi a pra­co­daw­ca­mi. Za­wie­ra in­for­ma­cje do­ty­czą­ce wy­na­gro­dzeń oraz be­ne­fi­tów po­za­pła­co­wych. Pre­zen­tu­je rów­nież ro­dza­je kon­trak­tów za­wie­ra­nych mię­dzy pra­cow­ni­ka­mi a pra­co­daw­ca­mi.
Real Es­ta­te Mar­ket in Kra­kow and Ma­ło­pol­ska
„Real Es­ta­te Mar­ket in Kra­kow and Ma­ło­pol­ska” – pre­zen­tu­je ko­mer­cyj­ny rynek nie­ru­cho­mo­ści w wy­bra­nych mia­stach na­sze­go re­gio­nu. Przed­sta­wia, jak wy­glą­da rynek in­we­sty­cji miesz­ka­nio­wych w po­szcze­gól­nych dziel­ni­cach Kra­ko­wa, w Tar­no­wie i Nowym Sączu oraz opi­su­je dane do­ty­czą­ce rynku wtór­ne­go. Znaj­du­ją się w nim rów­nież in­for­ma­cje o ce­nach domów jed­no­ro­dzin­nych i ce­nach dzia­łek bu­dow­la­nych na ob­sza­rach pod­miej­skich.
Doing bu­si­ness in Ma­ło­pol­ska
„Doing bu­si­ness in Ma­ło­pol­ska” – to ra­port wy­da­ny sta­ra­niem Kra­ków Nowa Huta Przy­szło­ści S.A. w związ­ku z pro­wa­dzo­ny­mi dzia­ła­nia­mi pro­mo­cyj­ny­mi na are­nie mię­dzy­na­ro­do­wej. Ra­port przed­sta­wia ogól­ną cha­rak­te­ry­sty­kę Ma­ło­pol­ski. Pre­zen­tu­je czyn­ni­ki, które za­chę­ca­ją do za­gra­nicz­nych in­we­sty­cji w re­gio­nie. Opi­su­je za­le­ty za­kła­da­nia swo­ich przed­się­biorstw wła­śnie w Ma­ło­pol­sce. Do­wie­my się z niego rów­nież jak rząd mo­ty­wu­je przed­się­bior­ców do in­we­sty­cji i jakie są ko­rzy­ści in­we­sto­wa­nia w re­gio­nie, oraz gdzie i jak za­re­je­stro­wać swoją dzia­łal­ność. Ra­port za­wie­ra krót­ki opis wszyst­kich stref eko­no­micz­nych, par­ków tech­no­lo­gicz­nych, cen­trów wspar­cia in­we­sto­ra znaj­du­ją­cych się w tej czę­ści kraju. Pre­zen­tu­je cha­rak­te­ry­sty­kę rynku pracy i lo­kal­ne­go rynku nie­ru­cho­mo­ści. Za­wie­ra także in­for­ma­cje do­ty­czą­ce zna­jo­mo­ści wśród ma­ło­pol­skich pra­cow­ni­ków ję­zy­ków ob­cych, pod­sta­wo­wych zasad pro­wa­dze­nia księ­go­wo­ści, funk­cjo­no­wa­nia pol­skiej ban­ko­wo­ści oraz obo­wią­zu­ją­ce­go w Pol­sce sys­te­mu ban­ko­we­go. Ra­port za­wie­ra także sze­reg przy­kła­dów firm, które do­tych­czas zde­cy­do­wa­ły się za­in­we­sto­wać w Ma­ło­pol­sce.
Skip to content