W naj­now­szym wy­da­niu m.​in. o: 45. rocz­ni­cy wpi­sa­nia Kra­ko­wa na Listę Świa­to­we­go Dzie­dzic­twa UNE­SCO | Mię­dzy­na­ro­do­wym szczy­cie Związ­ku Li­de­rów Sek­to­ra Usług Biz­ne­so­wych ABSL | „Przed­się­bior­czych kra­ko­wian­kach”, które zo­sta­ły do­strze­żo­ne w Eu­ro­pie | Miej­skim Punk­cie Ob­słu­gi Przed­się­bior­cy, który roz­sze­rza swoją ofer­tę.