Mamy przy­jem­ność za­pre­zen­to­wać Pań­stwu fol­der pro­mo­cyj­ny Stre­fy Ak­tyw­no­ści Go­spo­dar­czej „Nowa Huta Przy­szło­ści”. Znaj­dzie­cie w nim wszyst­kie nie­zbęd­ne in­for­ma­cje do­ty­czą­ce obu pod­ob­sza­rów, po­szcze­gól­nych par­cel oraz moż­li­wych spo­so­bów ko­mer­cja­li­za­cji