„Cha­rac­te­ri­stics of the in­du­stry in Ma­ło­pol­ska (part I)” – przed­sta­wia cha­rak­te­ry­sty­kę bran­ży spo­żyw­czej na te­re­nie Ma­ło­pol­ski. Znaj­dzie­my w nim rów­nież in­for­ma­cje na temat prze­my­słu rol­ni­cze­go i drzew­ne­go. W ra­por­cie prze­czy­ta­my także o sek­to­rze wy­do­byw­czym i bu­dow­nic­twie.