„Cha­rac­te­ri­stics of the in­du­stry in Ma­ło­pol­ska (part II)” – w tym ra­por­cie znaj­dzie­my in­for­ma­cje na temat czte­rech prze­my­słów – me­ta­lo­we­go, ma­szy­no­we­go, mo­to­ry­za­cyj­ne­go i elek­tro­tech­nicz­ne­go. Po­zna­my ich cha­rak­te­ry­sty­kę, licz­bę za­trud­nio­nych osób oraz po­zna­my ich głów­ne cen­tra miesz­czą­ce się na te­re­nie Ma­ło­pol­ski.