„Doing bu­si­ness in Ma­ło­pol­ska” – to ra­port wy­da­ny sta­ra­niem Kra­ków Nowa Huta Przy­szło­ści S.A. w związ­ku z pro­wa­dzo­ny­mi dzia­ła­nia­mi pro­mo­cyj­ny­mi na are­nie mię­dzy­na­ro­do­wej. Ra­port przed­sta­wia ogól­ną cha­rak­te­ry­sty­kę Ma­ło­pol­ski. Pre­zen­tu­je czyn­ni­ki, które za­chę­ca­ją do za­gra­nicz­nych in­we­sty­cji w re­gio­nie. Opi­su­je za­le­ty za­kła­da­nia swo­ich przed­się­biorstw wła­śnie w Ma­ło­pol­sce. Do­wie­my się z niego rów­nież jak rząd mo­ty­wu­je przed­się­bior­ców do in­we­sty­cji i jakie są ko­rzy­ści in­we­sto­wa­nia w re­gio­nie, oraz gdzie i jak za­re­je­stro­wać swoją dzia­łal­ność. Ra­port za­wie­ra krót­ki opis wszyst­kich stref eko­no­micz­nych, par­ków tech­no­lo­gicz­nych, cen­trów wspar­cia in­we­sto­ra znaj­du­ją­cych się w tej czę­ści kraju. Pre­zen­tu­je cha­rak­te­ry­sty­kę rynku pracy i lo­kal­ne­go rynku nie­ru­cho­mo­ści. Za­wie­ra także in­for­ma­cje do­ty­czą­ce zna­jo­mo­ści wśród ma­ło­pol­skich pra­cow­ni­ków ję­zy­ków ob­cych, pod­sta­wo­wych zasad pro­wa­dze­nia księ­go­wo­ści, funk­cjo­no­wa­nia pol­skiej ban­ko­wo­ści oraz obo­wią­zu­ją­ce­go w Pol­sce sys­te­mu ban­ko­we­go. Ra­port za­wie­ra także sze­reg przy­kła­dów firm, które do­tych­czas zde­cy­do­wa­ły się za­in­we­sto­wać w Ma­ło­pol­sce.